น.ส.ประภัสสร เจริญไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าติดตามการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ PGS ณ พื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 27 มี.ค.66
น.ส.วรินสุดา สุธรรม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง จัดกิจกรรมวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2566 ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 10 ก.พ.66
น.ส.ประภัสสร เจริญไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดงานโครงการอบรมหมอดินอาสา ปี 2566 ณ สวนแชมป์เกษตรอินทรีย์ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66
น.ส.วารุณี กันทะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดงานโครงการอบรมหมอดินอาสา ปี 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 26 ม.ค.66
นางอรวรรณ ชูสมุทร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดงานโครงการอบรมหมอดินอาสา ปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง จัดโครงการ "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน" ณ แปลงสาธิต บ้านกองหาญ หมู่ 8 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66
น.ส.วรินสุดา สุธรรม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 18 ม.ค.66
นายสุชาติ เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไปทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.65 - 2 ม.ค.66
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น pm 2.5 ณ บ้านสาแพะ หมู่ 3 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.65
นายสุชาติ เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดงานวันดินโลก ปี 2565 ณ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 16-25 ธ.ค.65
นายสุชาติ เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายอดิศร กิจขยัน ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณฯ , นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
และนายปรเมศร์ ชะดี ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรกร ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.65
นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และคณะ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 4 ส.ค.65
นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านก้อม หมู่ 1 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65
นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงานวันหมอดินอาสาประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 10 ก.พ.65
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมจัดงานวันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันฯ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทุ่งฝาย บ้านทุ่งฝาย หมู่ 2 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ติดตามผลการขุดสระเก็บน้ำ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านก้อม หมู่ 1 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64
หน่วยฯ 3 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านเวียงทอง ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.64
หน่วยฯ 4 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมเป็นวิทยากร โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.64
หน่วยฯ 6 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดินภานใต้ดครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ฯ ณ บ้านสา หมู๋ 5 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมจัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564" ณ บริเวณหน้าสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมประสบการณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.64
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมเปิดบริการโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ปี 63 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา หมู่ 9 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมสำรวจผลไม้ที่เสี่ยงยืนต้นตายในพื้นที่อำเภอสบปราบ เนื่องจากความเสียหายอันเกิดจากภัยแล้ง ณ ต.สบปราบ , ต.นายาง และ ต.สมัย อ.สบปราบ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ แปลงสาธิตถั่วลิสงบ้านนาเอี้ยง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 11 มี.ค.63
หน่วยฯ 1 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมการติดตามนโยบายเร่งเด่วนและโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 2 ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 3 มี.ค.63
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 19 ก.พ.63
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563" ณ บ้านนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63
หน่วยฯ 8 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมกิจกรรมผลิตปุ๋ยหมัก โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ ณ บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ 1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าฯ ณ บริเวณสถานีรถไฟบ้านแม่ทะ หมู่ 1 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ณ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมงานจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปี 2563 ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.62
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง จัดงานวันดินโลก ปี 2563 "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" ณ สระเก็บน้ำบ้านมั่ว หมู่ 4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ณ เทศบาลตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครโครงการรักน้ำ ณ บ้านแม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พ.ย.62
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภายในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณรอบ ๆ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62
กิจกรรมส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) (หน่วย 3) ณ บ้านนางเหลียว หมู่ 4 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา เมื่อวันที่ 15 ก.ย.60
กิจกรรมจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปี 2560 ในพื้นที่ อ.แม่ทะ (หน่วย 5) ณ โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ เมื่อวันที่ 17 ส.ค.60
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5 ร่วมกับคณะติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ต.สันดอนแก้ว ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.60
นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง พร้อมคณะ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสานฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60
กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปี 2560 ในโครงการ "แปดล้านกล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน" (หน่วย 3) ณ ห้วยลึก บ้านสบปุง ต.ท่าผา อ.เกาะคา เมื่อวันที่ 10 ส.ค.60
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ ภายในสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 10 พ.ค.60
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ (หน่วย 3) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60
โครงการส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2560 (หน่วย 3) โดยมีกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักกองยักษ์ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ณ บ้านดง หมู่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60
กิจกรรมจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ (หน่วย 8) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.60
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ (หน่วย 7) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน เมื่อวันที่ 21 ก.พ.60
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ (หน่วย 3) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ.60
โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2560 (หน่วยฯ 3)  ร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์ดิน ณ ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) หมู่ 7 ต.หลวงใต้ อ.งาว เมื่อวันที่ 20 ม.ค.60
โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2560 (หน่วยฯ 8) ณ บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.60
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2560 (หน่วยฯ 1) โดยมีบริการน้ำหมักชีวภาพ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ณ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ต.นาโป่ง อ.เถิน เมื่อวันที่ 11 พ.ย.59
โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2560 (หน่วยฯ 4) ณ บ้านร่วมโพธิ์ทอง หมู่ 9 ต.วังทอง อ.วังเหนือ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.60
โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2560 (หน่วยฯ 4) ณ ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) อ.วังเหนือ เมื่อวันที่ 18 ม.ค.60
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2560 (หน่วยฯ 3) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 11 พ.ย.59
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2560 (หน่วยฯ 8) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 11 พ.ย.59
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2560 (หน่วยฯ 5) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2560 (หน่วยฯ 4) ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พ.ย.59
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ.ลำปาง สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านต้นฮ่าง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ เมื่อวันที่ 23 ส.ค.59
นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางลำปาง เมื่อวันที่ 11 ส.ค.59
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติฯ ของหน่วยฯ 3 ณ ห้วยแม่ปูน หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา เมื่อวันที่ 11 ส.ค.59
นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสืบสานแนวพระราชดำริคู่ฟ้าพระบารมีฯ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิค อ.เกาะคา เมื่อวันที่ 8-9 ส.ค.59
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติฯ ของหน่วยฯ 3 ณ แม่น้ำงาว หมู่ 3 , 10 ต.บ้านร้อง อ.งาว เมื่อวันที่ 5 ส.ค.59
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย่ามมกุฎราชกุมาร ของหน่วยฯ 6 ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อ.เมืองปาน เมื่อวันที่ 3 - 4 ส.ค.59
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านรายการฟังดู รู้ดิน กับพัฒนาที่ดินลำปาง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59
กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต ของหน่วยฯ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59
กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต ของหน่วยฯ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านสบแม่ทำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 27 ก.ค.59
ประชาสัมพันธ์โครงการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ผ่านรายการฟังดู รู้ดิน กับพัฒนาที่ดินลำปาง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 8 ก.ค.59
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโครงการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ปี 2559 ณ บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร เมื่อวันที่ 1 ก.ค.59
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านรายการฟังดู รู้ดิน กับพัฒนาที่ดินลำปาง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 1 ก.ค.59
กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ของหน่วยฯ 2  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม  เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59
กิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และปุ๋ยหมักอัดแท่ง ของหน่วยฯ 1  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.แม่พริก อ.แม่พริก  เมื่อวันที่ 10 พ.ค.59
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58-59 ของหน่วยฯ 1  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.แม่พริก อ.แม่พริก  เมื่อวันที่ 3 พ.ค.59
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6 ประชาสัมพันธ์โครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ฯ , แหล่งน้ำในไร่นาฯ ผ่านรายการวิทยุ ฟังดู รู้ดิน กับพัฒนาที่ดินลำปาง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 29 เม.ย.59
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58-59 ของหน่วยฯ 1  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.เถินบุรี อ.เถิน  เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6 ได้เข้าติดตามการจัดทำจุดเรียนรู้ฯ พร้อมมอบแผนที่เขตความเหมาะสมการปลูกพืช (Zoning) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  เมื่อวันที่ 22 เม.ย.59
นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง  เมื่อวันที่ 12 เม.ย.59
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน ณ บ้านสบหก หมู่ 2 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม  เมื่อวันที่ 7 เม.ย.59
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งฯ ณ ห้องประชุมเวียงตาลทอง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง  เมื่อวันที่ 7 เม.ย.59
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ตรวจติดตามงานคลองส่งน้ำ คสล.ฯ ณ บ้านวังหม้อ หมู่12 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง  เมื่อวันที่ 7 เม.ย.59
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58-59 ของหน่วยฯ 5  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บุญนาค อ.เมือง  เมื่อวันที่ 4 เม.ย.59
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58-59 ของหน่วยฯ 4  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร  เมื่อวันที่ 1 เม.ย.59
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58-59 ของหน่วยฯ 6  ณ ศูนย์เรียนรฯ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม  เมื่อวันที่ 31 มี.ค.59
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58-59 ของหน่วยฯ 4  ณ บ้านวังใหม่ หมู่ 6 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ  เมื่อวันที่ 29 มี.ค.59
กิจกรรมส่งเสริมสาธิตกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ของหน่วยฯ 2  ณ บ้านข่วง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร  เมื่อวันที่ 29 มี.ค.59
กิจกรรมส่งเสริมสาธิตกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ของหน่วยฯ 3  ณ บ้านปางหละ หมู่ 4 ต.บ้านหวด อ.งาว  เมื่อวันที่ 28 มี.ค.59
โครงการหมอดินน้อย (ยุวหมอดินโรงเรียน) ของหน่วยฯ 1  ณ โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน  เมื่อวันที่ 28 มี.ค.59
กิจกรรมจัดรายการวิทยุ "ฟังดู รู้ดิน กับพัฒนาที่ดิน" โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 - 14.00 น. ของหน่วยฯ 6  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลำปาง  เมื่อวันที่ 25 มี.ค.59
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58-59 ของหน่วยฯ 6  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม  เมื่อวันที่ 24 มี.ค.59
โครงการคลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข ของหน่วยฯ 5  ณ วัดหัวเสือ หมู่ 2 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ  เมื่อวันที่ 24 มี.ค.59
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ หมู่ 7 ต.หลวงใต้ อ.งาว  เมื่อวันที่ 23 ก.พ.59
กิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (กลุ่มต่อยอด) (หน่วยฯ1)  ณ บ้านแก่น หมู่ 7 ต.นายาง อ.สบปราบ  เมื่อวันที่ 8 ก.พ.59
โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2559 (หน่วยฯ1)  ณ บ้านวังยาว หมู่ 1 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ  เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2559 (หน่วยฯ3)  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงใต้ อ.งาว  เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.58
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2559 (หน่วยฯ3)  ณ บ้านร่องเห็ดพัฒนา หมู่ 8 ต.บ้านแหง อ.งาว  เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.58
โครงการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน น้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.2  ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร  เมื่อวันที่ 10 ส.ค.58  
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง  ณ โรงเรียนวังทองวิทยา หมู่ 2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ  เมื่อวันที่ 16 ก.ค.58  
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6 ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 3 บ้านห้วยฝาย ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม  เมื่อวันที่ 8 ก.ค.58  
นายสมโภช ปานถม หมอดินอาสาประจำจังหวัดลำปาง เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียติคุณ เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน  ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพ  เมื่อวันที่ 22 พ.ค.58 
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 27 มี.ค.58  
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมงานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3 ปี 2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 12-14 ก.พ.58  
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ (หน่วยฯ 5)  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ 1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 9-11 ก.พ.58  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2558 (หน่วยฯ 3)  ณ บ้านเด่นนภา หมู่ 13 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 22 ม.ค.58  
กิจกรรม Big Cleaning Day ปี 2558   ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 20 ม.ค.58  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2558 (หน่วยฯ 3)  ณ บ้านเขาซ้อน หมู่ 1 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 14 ม.ค.58  
โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชจอกหูหนูเขื่อนกิ่วลม ส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรปลอดภัย ปี 2558  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองมายวิทยา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.57  
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.57  
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมงานจุดสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ สนามโรงเรียนเมืองมายวิทยา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.57  
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ติดตามผลการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพฯ  ณ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.57  
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง จัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2558  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 17 พ.ย.57
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง จัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2558  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 11 พ.ย.57
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ณ สระเก็บน้ำห้วยบ่อแก้ว หมู่ 11 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต (วันที่ 2)  ณ สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57  
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  ณ สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 22 ส.ค.57  
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้นครัวเรือนละต้น ฯ เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา   ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 19 ส.ค.57  
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 (หน่วย 1)  ณ บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 7 ส.ค.57  
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมโครงการโรงเรียนข้าวและชาวนาลำปาง   ณ บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 7 ส.ค.57  
โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2557 (หน่วย 1)  ณ บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ 3 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 20 พ.ค.57  
โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2557 (หน่วย 4)  ณ บ้านป่าบง หมู่ 10 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 7 พ.ค.57  
กิจกรรม Big Cleaning Day ปี 2557  ณ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 18 เม.ย..57  
พัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มต่อยอดเดิมที่เข้มแข็ง) ปี 2557  ณ พื้นที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 3 เม.ย..57  
โครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากตอซังข้าวโพดและเศษพืชเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ลดการเผา ลดหมอกควัน ปี 2557  ณ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 4 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 20 มี.ค.57  
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปี 2557  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 19 - 20 ก.พ.57  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ขยายผลกิ่วลม 3 ณ บ้านปงดอน หมู่ 2 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 3 เม.ย.56    
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ปี 2556  (หน่วย 7)  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเก้าตื้อ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม  เมื่อวันที่ 21 มี.ค.56  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2556  (หน่วย 3)  ณ บ้านโป่งพัฒนา หมู่ 9 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 56  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2556  (หน่วย 4)  ณ บ้านร่องเคาะ หมู่ 9 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ. จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 56  
กิจกรรมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2556  (หน่วย 5)  ณ บ้านจอมปิง หมู่ 5 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 56  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2556  (หน่วย 8)  ณ บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 56  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2556  (หน่วย 5)  ณ บ้านนาแก้ว หมู่ 4 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 9  ม.ค. 56  
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2556  (หน่วย 3)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อ.งาว จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 55  
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2556  (หน่วย 1)  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 55  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2556  (หน่วย 7)  ณ แปลงสาธิตศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลแม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 55  
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2556  (หน่วย 6)  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 55  
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2556  (หน่วย 4)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 55  
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2556  (หน่วย 5)  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 55  
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปี 2556  (หน่วย 8)  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 55  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2556  (หน่วย 6)  ณ บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ 1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 55  
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ปี 2556   ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 55  
การประชุมสัมมนาผลสำเร็จของงานพัฒนาที่ดิน ตามพันธกิจของสพข.6  ณ โรงแรมออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 16 - 17 ก.ย. 55  
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี 2555 (หน่วยฯ 8)  ณ บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 55  
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกและไม้ยืนต้นโตเร็วเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2555  ณ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 55  
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาราชินี  (หน่วยฯ 2) ณ ฝั่งแม่น้ำเกี๋ยง หมู่ 3-4 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 55
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  (หน่วยฯ 5) ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 55
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก และเปิดสะพานข้ามแม่น้ำตุ๋ย (หน่วยฯ 7) ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตุ๋ย บ้านทุ่งข่วง หมู่ 2 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 55  
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ปี 2555  (หน่วยฯ 1) ณ บ้านทุ่งฝาย หมู่ 2 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 55  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2555 (หน่วยฯ 3) ณ บ้านทุ่ง หมู่ 2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 55  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2555 (หน่วยฯ 2) ณ บ้านกิ่ว หมู่ 5 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 55  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2555 (หน่วยฯ 4) ณ บ้านทุ่งเป้า หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 27  มี.ค. 55  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2555 (หน่วยฯ 8) ณ บ้านแม่ปุง หมู่ 7 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 23  มี.ค. 55  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2555 (หน่วยฯ 1) ณ บ้านน้ำโท้งอุดมพร หมู่ 13 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 20  มี.ค. 55  
การฝึกอบรม / ดูงาน หมอดินอาสาและเกษตรกรของจังหวัดลำปาง งานพืชสวนโลก (หน่วยฯ 2,6) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 13-14  ม.ค. 55  
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร (หน่วยฯ 5) ณ วัดหลวงสบปาง ต.สบปาง อ.สบปราบ  เมื่อวันที่ 27  ธ.ค. 54  
การฝึกอบรม / ดูงาน หมอดินอาสาและเกษตรกรของจังหวัดลำปาง งานพืชสวนโลก (หน่วยฯ 5-6) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 13-14  ธ.ค. 54  
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2554 (หน่วยฯ 4) ณ ริมฝั่งแม่น้ำวัง บ้านสบฟ้า ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม  เมื่อวันที่ 8  ธ.ค. 54  
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง  เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 54  
หน่วยฯ 5 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมกับเกษตรอำเภอสบปราบ นำน้ำหมักชีวภาพไปบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากเกิดอุทกภัย  ณ บ้านหล่าย หมู่ 13 ต.สบปราบ อ.สบปราบ  เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 54  
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ปี 2554 (หน่วยฯ 7)  ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน  เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 54  
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ปี 2554 (หน่วยฯ 2)  ณ บริเวณลำน้ำยาว บ้านมะกอกนาบัว หมู่ 4 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา  เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 54  
โครงการฝึกอบรม "พัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน" และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2554 (หน่วยฯ 7)  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าเหว ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน  เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 54  
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรปี 2554 (กลุ่มต่อยอด)  ณ บ้านจัวใต้ หมู่ 3 ต.สมัย อ.สบปราบ  เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 54  
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรปี 2554 (กลุ่มต่อยอด)  ณ บ้านปงป่าป๋อ หมู่ 3 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม  เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 54  
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ได้รับโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน  ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน  เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 54  
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มอบเงินช่วยเหลือหมอดินอาสาที่เสียชีวิต (นายบุญนัก เทพศิริ)  ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 54  
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  ณ บริเวณลานตลาดหน้าวัดสันหลวง หมู่ 3 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร  เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 54  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปุ๋ยชีวภาพ" กลุ่มเกษตรเพื่อเลี้ยงสัตว์ใหม่พัฒนา  (หน่วยฯ 2)  ณ บ้านดอนธรรม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา  เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 54  
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรปี 2554 (หน่วยฯ 2)  ณ บ้านม่วงน้อย หมู่ 3 ต.เกาะคา อ.เกาะคา  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 54  
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มอบเงินช่วยเหลือหมอดินอาสาที่เสียชีวิต (นายคำ จงกล)  ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร  เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 54  
โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ปี 2554  (หน่วยฯ 5)  ณ โรงเรียนเสริมซ้าย ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม  เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 54