สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดเว็บไซต์ภายในหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน  ประจำปี 2554  นายธวัชชัย  สำโรงวัฒนา  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
มอบโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับสถานี  การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน  ประจำปี 2554
ให้กับนายพิทธโยธร  ไวทยาวัฒน์  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
ในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2554
ณ  ห้องประชุม 801  กรมพัฒนาที่ดิน