สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของหมอดินอาสาที่เสียชีวิตนายเฉลิมศักดิ์  เนตรยอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
มอบเงินช่วยเหลือกองทุนหมอดินอาสาให้กับนายอินสม เทพศิริ  บุตรของนายบุญนัก เทพศิริ
หมอดินอาสาประจำตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
จำนวนเงิน 12,000.- บาท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง