สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมประสบการณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภายในสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
โดย นางสาววารุณี กันทะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาววรินสุดา สุธรรม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ให้การต้อนรับ
โดยมีการบรรยายตลอดการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น
การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และารทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564