สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง นำโดยนายสุชาติ เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ รวม 28 ราย ร่วมจัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564"
เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคุณ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง จำนวน 150 ต้น แบ่งเป็นต้นพะยูง 100 ต้น และ เหลืองเชียงราย 50 ต้น
ณ บริเวณหน้าสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564