สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง จัดกิจกรรม วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2566
นายสุชาติ เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานวันหมอดินอาสา
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ พด. , การอนุรักษ์ดินและน้ำ , ความรู้เรื่องหน้าตัดดิน
ตลาดสินค้าเกษตรจากหมอดินอาสา , กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา พร้อมทั้งกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ
"หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด" จากตัวแทนหมอดินอาสาแต่ละอำเภอ โดยมีหมอดินอาสาร่วมงานทั้งหมด 100 คน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
(วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)