หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมือง โดยนางสาววารุณี กันทะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564
ในการนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ , การปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด , การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 , การใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบำรุงดิน
ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ 13 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2564