นางสาวประภัสสร เจริญไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดินภายใต้โครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร) พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
ต้นแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำปาง กิจรรมจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์สำหรับหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนงาน
หรือโครงการบัญชีแนบตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด
บ้านสา หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564