นายสถาพร​ ใจอารีย์​ รองอธิบดีกรมพัฒนา​ที่ดิน​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยมีนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 , นายสุชาติ เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง พร้อมคณะ
ติดตามความก้าวหน้า เยี่ยมชม และให้กำลังใจ การดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ณ บ้านก้อม หมู่ 1 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดำเนินการโดย นางวนิดา สุยะหล้า ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 3 ไร่
ขุดสระเก็บน้ำขนาด 2,100 ลบ.ม. ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผสมผสาน ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การปรับปรุงบำรุงดิน เลี้ยงปลาในสระเก็บน้ำ และมีการพัฒนาเป็นแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรที่สนใจในการทำการเกษตร
(วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565)