นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS จังหวัดลำปาง
ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตพืชผักเพื่อรักษาสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยการนำของนายณัฐวุฒิ แก้วอ่อน เกษตรกรที่เริ่มต้นปลูกพืชอินทรีย์
ได้แก่ มะม่วง , มะละกอ , กล้วยหอม , มัลเบอรี่ , สตอเบอรี่ , เคฟคูสเบอรี่ , เสาวรส ออกจำหน่ายในตลาดต่าง ๆ ที่ทางราชการ
และภาคเอกชนจัดขึ้น ทั้งนี้ทางกลุ่มได้มีการวางแผนการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในอนาคต โดยจะดำเนินการผลิตขยายการปลูกพืชเมืองหนาว
และทำฉลากบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
และเป็นพืชทางเลือกแก่เกษตรกรในชุมชนต่อไป ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
(วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565)