สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ติดตามผลการขุดสระเก็บน้ำ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 , นายสุชาติ เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
นางสาวขนิษฐา พันธุ์เมือง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขุดสระเก็บน้ำ
ของนางวนิดา สุยะหล้า เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ประโยชน์สระน้ำให้มีประสิทธิภาพ ความยั่งยืนในการทำงานของโครงการ
และพัฒนาเป็นแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรที่สนใจในการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ในพื้นที่
ณ บ้านก้อม หมู่ 1 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564