โครงสร้างระบบงานของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน        วิสัยทัศน์และพันธกิจ        ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดิน