หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3

สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

ผู้รับผิดชอบ

                    -  นายสุทธิวัธน์   นิธิสมบัติ             นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ     หัวหน้าหน่วย

                    -  นายทรง   กันธาทิพย์                    พนักงานขับรถยนต์

ยานพาหนะประจำหน่วย

                    -  รถยนต์หมายเลขทะเบียน   พค.5726  กทม.

พื้นทื่รับผิดชอบ

                    -  อำเภองาว    จังหวัดลำปาง    จำนวน   1,134,570.6  ไร่                   

                    -  อำเภอเกาะคา    จังหวัดลำปาง    จำนวน   394,829.37  ไร่

งานจัดการทรัพยากรที่ดิน

          ผลผลิตที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร

          กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาหมอดินอาสา

                    1.1 อบอรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

                    1.2 อบอรมหมอดินอาสาประจำตำบล

          กิจกรรมหลักที่ 2  ปรับปรุงคุณภาพดิน

                    2.1 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด

          กิจกรรมหลักที่ 3  คาราวานดินแก้จน (บูรณาการ)

                    3.1  คลินิกดินเคลื่อนที่ (MU)

                    3.2  ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

                    3.3  ส่งเสริมปุ๋ยพืชสด

          ผลผลิตที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำ

          กิจกรรมหลักที่ 1  ฟื้นฟูทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

                    1.1  จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ของเกษตรกรประจำตำบล

                            1.1.1  ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

                            1.1.2  หมอดินอาสาประจำตำบลผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

          กิจกรรมหลักที่ 2  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ (บูรณาการ)

                    2.1  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

                    2.2  รณรงค์และส่งเสริมยุติการเผาตอซัง