การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

          การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง โดยการวิเคราะห์ทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน จากปัจจัยภายใน รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคหรือข้อจำกัดจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน

ปัจจัยภายใน
     จุดแข็ง
          1. เป็นองค์กรที่สามารถให้ความรู้ทางด้านวิชาการงานพัฒนาที่ดิน โดยมีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรที่ดินที่เป็นปัจจุบัน และมีการพัฒนาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
          2. มีผลิตภัณฑ์และปัจจัยส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ สารเร่ง พด. เมล็ดพันธุ์ พืชปุ๋ยสด นำไปส่งเสริมเผยแพร่ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เป็นที่ยอมรับ และมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์
          3. มีบุคลากรและองค์กรเครือข่ายหมอดินอาสาที่มีความรู้ความชำนาญในพื้นที่ สามารถใช้ทักษะในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4. มีกลุ่มวิเคราะห์ตัวอย่างดิน สพข.6 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตัดสินใจ การดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
          5. มีสถานที่ศึกษาดูงานด้านพัฒนาที่ดิน และการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและสิ่งแวดล้อม
          6. มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
          7. สามารถให้การบริการงานพัฒนาที่ดิน งานอนุรักษ์ดินและน้ำ ครอบคลุมทุกด้าน

     จุดอ่อน
          1. การได้รับงบประมาณสนับสนุนล่าช้า ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินงาน
          2. การติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร และเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความล่าช้า ความไม่ชัดเจนและขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
          3. สถานที่ศึกษาดูงานภายในสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบ
          4. เครือข่ายหมอดินหมู่บ้าน ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเท่าที่ควร ทำให้การดำเนินงานเครือข่ายหมอดินหมู่บ้าน ไม่มีความต่อเนื่อง ขาดการเชื่อโยงและบูรณาการ

ปัจจัยภายนอก
     โอกาส
          1. รัฐให้การสนับสนุนนโยบายการเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
          2. การส่งเสริมจัดทำเกษตรอินทรีย์ สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาพระราชทางเศรษฐกิจพอเพียง
          3. การดำเนินงานตามนโยบายของกรมฯ สอดคล้องต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          4. เครือข่ายหน่วยงานภายนอกเป็นภาคีพัฒนาเพื่อขยายงานของกรมฯ ไปสู่เกษตรกรได้รวดเร็วและทั่วถึง
          5. สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและอันตรายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ และที่มนุษย์ สร้างขึ้น ได้แก่ สารเคมี อุทกภัย โลกร้อน ทำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาที่ดินมากขึ้น

     อุปสรรค
          1. การดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมบางส่วนไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
          2. พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญในการนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3. ค่านิยม การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเกษตรกรที่มีอยู่เดิมกับการใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ทำให้การขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์เป็นไปอย่างล่าช้า
          4. เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มในการจัดการบริหารงานที่เข้มแข็ง
          5. การประสานงานเพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเกษตรกรยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร