หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6

สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

ผู้รับผิดชอบ

                    -  น.ส.กัญญาภัทร   พอสม            นักวิชาการเกษตรชำนาญการ      หัวหน้าหน่วย

                    -  นางอำไพวรรณ   พัฒนาศักดิ์      นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

                    -  น.ส.วรินสุดา   สุธรรม               เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ

                    - นายมณเฑียร  ใจคำปัน              พนักงานขับรถยนต์

ยานพาหนะประจำหน่วย

                    -  รถยนต์หมายเลขทะเบียน  ชม.5ท  5069

พื้นทื่รับผิดชอบ

                    -  อำเภอเมืองปาน    จังหวัดลำปาง    จำนวน   54,689.37  ไร่

                    -  อำเภอแจ้ห่ม    จังหวัดลำปาง    จำนวน   843,200.62  ไร

                    -  อำเภอแม่เมาะ    จังหวัดลำปาง    จำนวน   599,469.37  ไร่

งานจัดการทรัพยากรที่ดิน

          ผลผลิตที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร

          กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาหมอดินอาสา

                    1.1 อบอรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

                    1.2 อบอรมหมอดินอาสาประจำตำบล

          กิจกรรมหลักที่ 2  ปรับปรุงคุณภาพดิน

                    2.1 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด

          กิจกรรมหลักที่ 3  คาราวานดินแก้จน (บูรณาการ)

                    3.1  คลินิกดินเคลื่อนที่ (MU)

                    3.2  ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

                    3.3  ส่งเสริมปุ๋ยพืชสด

          ผลผลิตที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำ

          กิจกรรมหลักที่ 1  ฟื้นฟูทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

                    1.1  จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่มดอน แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ของเกษตรกรประจำตำบล

                            1.1.1  ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

                            1.1.2  หมอดินอาสาประจำตำบลผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

          กิจกรรมหลักที่ 2  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ (บูรณาการ)

                    2.1  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

                    2.2  รณรงค์และส่งเสริมยุติการเผาตอซัง