หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7

สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

ผู้รับผิดชอบ

                    -  นายพิษณุ   ก๋าวิตา             นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ        หัวหน้าหน่วย

                    -  นายกำพล   โพธิ์เสือ          นักวิชาการเกษตร

ยานพาหนะประจำหน่วย

                    -  รถยนต์หมายเลขทะเบียน   บบ.7563

พื้นทื่รับผิดชอบ

                    -  อำเภอแม่พริก    จังหวัดลำปาง    จำนวน   336,825.62  ไร่

                    -  อำเภอเถิน    จังหวัดลำปาง    จำนวน   1,021,726.8  ไร     

งานจัดการทรัพยากรที่ดิน

          ผลผลิตที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร

          กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาหมอดินอาสา

                    1.1 อบอรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

                    1.2 อบอรมหมอดินอาสาประจำตำบล

          กิจกรรมหลักที่ 2  ปรับปรุงคุณภาพดิน

                    2.1 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด

          กิจกรรมหลักที่ 3  คาราวานดินแก้จน (บูรณาการ)

                    3.1  คลินิกดินเคลื่อนที่ (MU)

                    3.2  ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

                    3.3  ส่งเสริมปุ๋ยพืชสด

          ผลผลิตที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำ

          กิจกรรมหลักที่ 1  ฟื้นฟูทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

                    1.1  จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ของเกษตรกรประจำตำบล

                            1.1.1  ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

                            1.1.2  หมอดินอาสาประจำตำบลผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

          กิจกรรมหลักที่ 2  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ (บูรณาการ)

                    2.1  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

                    2.2  รณรงค์และส่งเสริมยุติการเผาตอซัง