งานธุรการ

สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

รายละเอียดของงาน

          ประกอบด้วยงานธุรการ การเงินและบัญชี งานพัสดุ ุและครุภัณฑ์ งานแผนงาน/ผลงาน งานอาคารสถานที่ และบริเวณสถานี  โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

         งานธุรการ
                1. นางอารีย์   ฮาวปินใจ
                2. นางอัญขนา    รัตนประทีป
                3. นางมุกดาภรณ์    ทองศิริมณีรัตน์
                4. นางปราณี    ต๊ะเขื่อนแก้ว
                5. นางเพ็ญศรี    คำวงศ์
                6. นางปราณี    สืบสุยะ
                7. นายนพรัตน์    รัตนาวิสุทธิ์

         งานการเงินและบัญชี
                1. นางสาวสุพัตรา     คำวงศ์
                2.  นางสาวอรฤทัย     มากทองมณี
               
          งานพัสดุและครุภัณฑ์
                1. นายพีระนิตย์     แก้วธรรมชัย

          งานแผนงาน / ผลงาน
                1. นางสุกัญญา      อินตานวล
                2. นายทอม     ไวนา

           งานอาคารสถานที่ และบริเวณสถานีฯ
                1. นายผัด     ธรรมใจ
                2. นายสินธ์ธรณ์     คำสุข
                3. นายมนัส     ด้วงปันตา
                4. นายจงหมาย     ใจอินต๊ะ
                5. นายสงัด     ธรรมใจ
               6. นายถนอม     ไชยทนุ