ข้อมูลวิชาการ เรื่อง การศึกษา
สมบัติของดินระหว่างการปลูกข้าว
แบบเกษตรอินทรีย์และแบบเกษตร
เคมีในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    การดำเนินการตาม พ.ร.บ.
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2565 และช่องทางการติดต่อฯ
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
    สรุปการอบรม สัมมนา
พัฒนาความรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
และเป็นวิทยากรของเจ้าหน้าที่
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

ติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง แผนผังเว็บไซต์
 
 
  ค่านิยมองค์กร กรมพัฒนาที่ดิน
  ทีมดี ดินดี Team For Soils  
 T - Teamwork
: สร้างทีม
 E - Energetic
: ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
 A - Agile
: คล่องแคล่ว
 M - Move Forward
: มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
    สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง จัดกิจกรรมวันหมอดิน
อาสา ปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "หมอดินสมาร์ท
ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้"
    ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
  รายละเอียด
    น.ส.วรินสุดา สุธรรม เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ (Field Day) ปี 2567
    ณ ศพก. หมู่ 5 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
  รายละเอียด
  รางวัลชนะเลิศการประกวด
คลิป "สุดยอดหน่วยงาน
บริการวิเคราะห์ดินด้วย
Test Kit"
เรียบเรียงโดย
น.ส.วารุณี กันทะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
รายการคนไทยหัวใจเกษตร
โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
สู่การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ PGS
19 กรกฎาคม 2562
นายวรรธนะพงศ์ จันทร์อินทร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
รายการคนไทยหัวใจเกษตร
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
18 กรกฎาคม 2562
โดยนางอรวรรณ ชูสมุทร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
รายการคนไทยหัวใจเกษตร
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
เพื่อทำการเกษตรผสมผสาน
17 กรกฎาคม 2562
โดยนางสาววารุณี กันทะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สถานีพัฒนาที่ดินลำปา
รายการคนไทยหัวใจเกษตร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน ต.บ้านหวด
16 กรกฎาคม 2562
โดยนายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง


คลิปด้านการพัฒนาที่ดินทั้งหมด >>>
ซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6
ซุปเปอร์ พด.2
สารเร่ง พด.7 สารเร่ง พด.9 จุลินทรีย์ พด.11 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12
ใบขอรับสารเร่ง พด.    
ใบขอรับกล้าหญ้าแฝก    
ใบขอรับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง    
ใบขอรับเมล็ดพันธุ์ปอเทือง    
ใบขอรับโดโลไมท์    
ใบขอขุดแหล่งน้ำในไร่นาฯ    
ถ่านหินลือชา  รถม้าลือลั่น  เครื่องปั้นลือนาม  งามพระธาตุลือไกล  ฝึกช้างใช้ลือโลก
รถม้าเมืองลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดพระแก้วดอนเต้า
เขื่อนกิ่วลม วัดพระธาตุจอมปิง อุทยานแห่งชาติแม่วะ
พิกัดที่  E 533321   N 2025509
ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง
อำเภอห้างฉัตร
อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอเกาะคา
อำเภอแม่เมาะ
อำเภอแม่พริก
อำเภอแม่ทะ
อำเภอเมือง
อำเภอเมืองปาน
อำเภองาว
อำเภอเสริมงาม
อำเภอสบปราบ
อำเภอเถิน
อำเภอวังเหนือ
 
   
 
hit counter