ข้าวโพด
แผนที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าวโพด)
ลำไย
แผนที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ลำไย)
ข้าว
แผนที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว)
ยางพารา
แผนที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา)
อ้อย
แผนที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ (อ้อย)