โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสม กับการเกษตร เป็นการสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

                1. พื้นที่ขุดสระน้ำ จะต้องเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่เกษตรกรเป็นเจ้าของและมีเอกสารสิทธิ์ ไม่น้อยกว่า 2 ไร่  ได้แก่ โฉนด , น.ส.3 , 
น.ส.3 ก. , น.ส.2 , น.ส.2 ก. , ส.ป.ก. 4-01 , ส.ป.ก.4-14 , ส.ป.ก.4-18 , น.ค.3 , ก.ส.น.5 , ส.ค.1 คทช และมีหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการขุดสระน้ำ โดยพื้นที่ดำเนินการขุดควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 40 ตารางเมตร โดยจะใช้ก่อสร้างสระอย่างน้อย 20 x 30 x 2.1 เมตร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้โดยสะดวก และสามารถทำการเกลี่ยดิน ตกแต่งคันบ่อได้อย่างเรียบร้อย

                2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดสระน้ำ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าขนย้ายเครื่องจักรกล จำนวน 2,500 บาทต่อบ่อ ให้ผู้รับจ้าง

                  3. เขียนใบคำขอความต้องการขุดสระน้ำฯ พร้อมแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาเอกสารสิทธิ์ (โฉนด , น.ส.3 , น.ส.3 ก. , น.ส.2 
น.ส.2 ก. , ส.ป.ก. 4-01 , ส.ป.ก.4-14 , ส.ป.ก.4-18 , น.ค.3 , ก.ส.น.5 , ส.ค.1 คทช)  

     ดาวน์โหลดใบคำขอความต้องการขุดสระน้ำ

 
                   

ติดต่อสอบถาม

                ท่านที่สนใจในโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง  หมายเลขโทรศัพท์ 054-269569  ในวันเวลาราชการ