วิสัยทัศน์
          มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการงานพัฒนาที่ดิน สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ลดพื้นที่เกษตรเคมี นำพาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
          1. บริการข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกร
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
          2. สนับสนุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ลดพื้นที่เกษตรเคมี
          3. จัดระบบการพัฒนาที่ดินตามสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างยั่งยืน
          4. พัฒนาองค์กร บุคลากร หมอดินอาสา เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          5. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  และกิจกรรมงานพัฒนาที่ดินไปยังทุกภาคส่วน
องค์กร อย่างทั่วถึง


วัตถุประสงค์
          1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรดินให้กับเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตการเกษตร สร้างเสริมรายได้นำสู่การเกษตรอย่างยั่งยืน
          2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร เครือข่าย เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน


เป้าประสงค์
          1. ทรัพยากรที่ดินและน้ำภายในจังหวัดลำปาง ได้รับการพัฒนาให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
          2. เกษตรกรภายในจังหวัดลำปาง ได้รับบริการงานพัฒนาที่ดินอย่างทั่วถึง


ตัวชี้วัด
          1. พื้นที่เกษตรกรจำนวน 1,230,927 ไร่ ได้รับการพัฒนาให้มีความอุดมสมบูรณ์
          2. หมอดินอาสา จำนวน 850 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีและ การพัฒนาที่ดิน
          3. บุคลากรสถานีพัฒนาที่ดิน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทุกสายงาน
          4. เกษตรกร จำนวน 150,000 ราย เข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน อย่างทั่วถึง