นายวรรธนะพงศ์  จันทร์อินทร์  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 นางอรวรรณ  ชูสมุทร  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 นางสาวประภัสสร  เจริญไทย  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 นางสาววารุณี  กันทะ  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 นางสาวธมลวรรณ  พรมอ้น  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 นางสาววรินสุดา  สุธรรม  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 นางสาวกรองกาญจน์  สายมัน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

 นางสาววารุณี  เผื่อนคำ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน