โครงสร้างระบบงานของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน        วิสัยทัศน์และพันธกิจ        ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดิน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
       
       
    งานธุรการ    
       
       
     
     
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1   หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2   หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3  

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4

     
     
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5   หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6   หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7   หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8