นายสุชาติ เหรียญทอง      
      ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง      
 
นายวรรธนะพงศ์ จันทร์อินทร์ นางอรวรรณ ชูสมุทร น.ส.ประภัสสร เจริญไทย น.ส.วารุณี กันทะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 
น.ส.จิราพร ต่อปัญญา น.ส.ธมลวรรณ พรมอ้น น.ส.วรินสุดา สุธรรม น.ส.กรองกาญจน์ สายมัน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
 
           
      น.ส.วารุณี เผื่อนคำ      
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      
 
 
นางปราณี สืบสุยะ นางเพ็ญศรี อินตานวล นายสงัด ธรรมใจ นายจงหมาย ใจอินต๊ะ
พนักงานธุรการ ส.4 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.2 พนักงานขับรถยนต์ ส.2 พนักงานทั่วไป บ.2
 
 
นายกำพล โพธิ์เสือ นางจำเนียร อุดปวง นายทอม ไวนา นางสุกัญญา ลาวตุม
นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายธนพล มูลทุ่ง น.ส.สุพัตรา คำวงศ์ นายนพรัตน์ รัตนาวิสุทธิ์ น.ส.บุษกร ก้อนเชื้อรัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
           
      น.ส.วารีรัตน์ อวดร่าง      
      เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย      
 
 
น.ส.เบญจวรรณ ใจอินต๊ะ น.ส.วรัญญา เชื้อคำลือ น.ส.วิรินดา แก้วแปง น.ส.ศรสุคล ธรรมใจ
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว
 
น.ส.มัณฑนา มหาเกตุ น.ส.ทิพย์สุดา ขวาอุ่นหล้า น.ส.ศุภลักษณ์ แสนใหม่ น.ส.ณัฐริกา เป็งมณี
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว
 
   
  นายอดิศร เมืองอ้าย นางพยอม วงศ์สิงห์ขัน นายรังสิมันต์ ไชยสาร  
  ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน ลูกจ้างชั่วคราว