นายสุชาติ เหรียญทอง    
    ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง    
 
นายวรรธนะพงศ์ จันทร์อินทร์ นางอรวรรณ ชูสมุทร น.ส.ประภัสสร เจริญไทย น.ส.วชิรดา ทิพย์อุบล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
น.ส.จิราพร ต่อปัญญา น.ส.วารุณี กันทะ น.ส.วรินสุดา สุธรรม น.ส.กรองกาญจน์ สายมัน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
 
       
    น.ส.วารุณี เผื่อนคำ    
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    
 
 
 
นายทอม ไวนา นางสุกัญญา ลาวตุม นายธนพล มูลทุ่ง นายนพรัตน์ รัตนาวิสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
น.ส.สุพัตรา คำวงศ์ น.ส.บุษกร ก้อนเชื้อรัตน์ ว่าที่ร้อยตรี วรุฒ ใจมิภักดิ์ นายสุขเกษม ร่วมรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิชาการเกษตร
 
   
  น.ส.ทัศนีย์ ขุนแก้ว นายพีรดนย์ สุริยะธง  
  นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร  
 
 
น.ส.วิรินดา แก้วแปง น.ส.ศรสุคล ธรรมใจ น.ส.ทิพย์สุดา ขวาอุ่นหล้า น.ส.เบญจวรรณ ใจอินต๊ะ
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว
 
   
  นายอดิศร เมืองอ้าย นางพยอม วงศ์สิงห์ขัน  
  ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน