พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6

คำขวัญอำเภอแจ้ห่ม   
           พญาคำลือคู่บ้าน มะขามหวานคู่เมือง เงาพระธาตุลือเลื่อง เมืองน้ำปูดี

เนื้อที่ พื้นที่
          ประมาณ 1,349.121 ตร.กม.

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
           สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีป่าไม้ล้อมรอบ มีที่ราบลุ่มบริเวณ ที่ราบใกล้แม่น้ำเป็นบางส่วน มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 76 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ภูเขาครอบคลุมโดยรอบของพื้นที่อำเภอ

ข้อมูลการปกครอง
          - ตำบล.......7.... แห่ง
          - หมู่บ้าน....62.... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
          - อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย
          - อาชีพเสริม ได้แก่ การทำผักกาดดอง การแปรรูปใบยาสูบ การทำหัตถกรรมในครัวเรือน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
          - ป่าไม้
          - แม่น้ำวัง แม่น้ำสอย แม่น้ำมอญ
          - แร่หินปูน

ด้านประชากร
          - จำนวนประชากรทั้งสิ้น  รวม  38,476 คน
          - จำนวนประชากรชาย  รวม  19,273 คน
          - จำนวนประชากรหญิง  รวม 19,203 คน
          - ความหนาแน่นของประชากร  29 คน/ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
         - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ผักกาดเขียวปลี ใบยาสูบ
         - แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่
             1 แม่น้ำวัง
             2 แม่น้ำสอย
             3 แม่น้ำมอญ