รายละเอียดเมนูด้านบน  ::  ดาวน์โหลด  l  สมุดเยี่ยมชม  l  เว็บบอร์ด  l  ติดต่อสถานีฯ  l  แผนผังเว็บไซต์
รายละเอียดซ้าย   รายละเอียดกลาง   รายละเอียดขวา

     
ข้อมูลของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

ประวัติของสถานีฯ
- แผนผังที่ตั้งของสถานีฯ
- บุคลากรของสถานีฯ
- โครงสร้างระบบงานของสถานีฯ
- แผนการปฏิบัติงานของสถานีฯ
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานีฯ
- กิจกรรมของสถานีฯ
- หมอดินอาสาจังหวัดลำปาง
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานีฯ

LDD Mobile Application
- LDD Soil Guide สารสนเทศดิน
- กดดูรู้ดิน
- รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินน้ำปุ๋ย
- โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย
- ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
- VTR แนะนำ Mobile Application กรมพัฒนาที่ดิน

รอบรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
- รอบรู้เรื่องดิน
- การอนุรักษ์ดินและน้ำ
- การปรับปรุงบำรุงดิน
- รอบรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
- รอบรู้เรื่องหญ้าแฝก

บริการของกรมพัฒนาที่ดิน
- เอกสารคำแนะนำการเก็บตัวอย่างดิน
- โปรแกรมรายงานผลวิเคราะห์ดิน
- บริการวิเคราะห์ดิน
- Smart Director
- ฐานข้อมูลจำลองการทำเกษตรกรรม
- แผนที่และสารสนเทศดิน
- การปรับปรุงฐานขั้อมูลทรัพยากรดิน 13 จังหวัด
- VDO องค์ความรู้กรมพัฒนาที่ดิน
- ภาวะโลกร้อนจากภาคเกษตรกรรม
- ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน

แผนที่ชุดดินของจังหวัดลำปาง
- อำเภอห้างฉัตร
- อำเภอแจ้ห่ม
- อำเภอแม่ทะ
- อำเภอแม่เมาะ
- อำเภองาว
- อำเภอสบปราบ
- อำเภอเมือง
- อำเภอเสริมงาม
- อำเภอเกาะคา
- อำเภอเมืองปาน
- อำเภอวังเหนือ
- อำเภอเถิน
- อำเภอเสริมงาม


กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

รอบรั้วกรมพัฒนาที่ดิน

คลิปน่ารู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

มหัศจรรย์กรมพัฒนาที่ดิน
- ซุปเปอร์ พด.1
- ซุปเปอร์ พด.2
- ซุปเปอร์ พด.3
- ซุปเปอร์ พด.6
- สารเร่ง พด.7
- สารเร่ง พด.9
- จุลินทรีย์ พด.11
- ปุ๋ยชีวภาพ พด.12

แบบฟอร์มขอรับบริการฯ และโปรแกรม
- ใบขอรับสารเร่ง พด.
- ใบขอรับกล้าหญ้าแฝก
- ใบขอรับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
- ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
- ใบขอรับสารปรับปรุงบำรุงดิน
- ใบขอขุดแหล่งน้ำในไร่นาฯ
- Windows Media Players
- WinRar
- WinZip
- Adobe Acrobat
- CPE 17 Autorun Killer
- Foxit Reader

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
- รถม้าเที่ยวเมืองลำปาง
- ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
- อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
- วัดพระธาตุลำปางหลวง
- วัดเจดีย์ซาวหลัง
- วัดพระแก้วดอนเต้า
- เขื่อนกิ่วลม
- วัดพระธาตุจอมปิง
- อุทยานแห่งชาติแม่วะ

ที่ตั้งของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง


Search / ค้นหา

การเก็บตัวอย่างดิน

เกี่ยวกับสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- km คลังความรู้ของสถานีฯ
- facebook สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
- FAQ คำถามที่พบบ่อย
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

LDD E-Government
- ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน
- โครงการพระราชดำริ
- LDD e-Search
- LDD e-service
- รวมเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมฯ
- พิพิธภัณฑ์ดิน
- เวทีโต้ตอบ

Web Link
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมพัฒนาที่ดิน
- สภาเกษตรแห่งชาติ
- สายด่วนปัญหาเกษตรกร
- กรมบัญชีกลาง
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- G Info ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
- Google กูเกิ้ล

Zoning พืชเศรษฐกิจ
- อำเภอห้างฉัตร
- อำเภอแจ้ห่ม
- อำเภอเกาะคา
- อำเภอแม่เมาะ
- อำเภอแม่พริก
- อำเภอแม่ทะ
- อำเภอเมือง
- อำเภอเมืองปาน
- อำเภองาว
- อำเภอเสริมงาม
- อำเภอสบปราบ
- อำเภอเถิน
- อำเภอวังเหนือ