รายละเอียดเมนูด้านบน  ::  เอกสาร Download  l  นโยบายต่าง ๆ  l  คู่มือสำหรับประชาชน  l  ติดต่อสถานีฯ  l  แผนผังเว็บไซต์
รายละเอียดซ้าย   รายละเอียดกลาง   รายละเอียดขวา

     
ข้อมูลของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

ประวัติของสถานีฯ
- แผนผังที่ตั้งของสถานีฯ
- บุคลากรของสถานีฯ
- โครงสร้างระบบงานของสถานีฯ
- แผนการปฏิบัติงานของสถานีฯ
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานีฯ
- กิจกรรมของสถานีฯ
- หมอดินอาสาจังหวัดลำปาง
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานีฯ

ประชาสัมพันธ์
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และช่องทางการ
การติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

- สรุปการอบรม สัมมนา พัฒนาความรู้ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการและเป็นวิทยากรของเจ้าหน้าที่สถานี
พัฒนาที่ดินลำปาง
- แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตามคู่มือ
สำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ

รอบรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
- รอบรู้เรื่องดิน
- การอนุรักษ์ดินและน้ำ
- การปรับปรุงบำรุงดิน
- รอบรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
- รอบรู้เรื่องหญ้าแฝก

บริการของกรมพัฒนาที่ดิน
- คุยกับน้องดินดี AI Chatbot
- Easy Service
- ดินออนไลน์
- LDD On Farm
- ขอรับบริการสระน้ำในไร่นา (บ่อจิ๋ว)
- e-Service LDD
- แผนที่และสารสนเทศดิน
- การปรับปรุงฐานขั้อมูลทรัพยากรดิน 13 จังหวัด
- เอกสารคำแนะนำการเก็บตัวอย่างดิน
- SMART DIRECTOR

แผนที่ชุดดินของจังหวัดลำปาง
- อำเภอห้างฉัตร
- อำเภอแจ้ห่ม
- อำเภอแม่ทะ
- อำเภอแม่เมาะ
- อำเภองาว
- อำเภอสบปราบ
- อำเภอเมือง
- อำเภอเสริมงาม
- อำเภอเกาะคา
- อำเภอเมืองปาน
- อำเภอวังเหนือ
- อำเภอเถิน
- อำเภอเสริมงาม


กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

คลิปน่ารู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

มหัศจรรย์กรมพัฒนาที่ดิน
- ซุปเปอร์ พด.1
- ซุปเปอร์ พด.2
- ซุปเปอร์ พด.3
- ซุปเปอร์ พด.6
- สารเร่ง พด.7
- สารเร่ง พด.9
- จุลินทรีย์ พด.11
- ปุ๋ยชีวภาพ พด.12

แบบฟอร์มขอรับบริการฯ
- ใบขอรับสารเร่ง พด.
- ใบขอรับกล้าหญ้าแฝก
- ใบขอรับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
- ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
- ใบขอรับสารปรับปรุงบำรุงดิน
- ใบขอขุดแหล่งน้ำในไร่นาฯ

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
- รถม้าเที่ยวเมืองลำปาง
- ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
- อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
- วัดพระธาตุลำปางหลวง
- วัดเจดีย์ซาวหลัง
- วัดพระแก้วดอนเต้า
- เขื่อนกิ่วลม
- วัดพระธาตุจอมปิง
- อุทยานแห่งชาติแม่วะ

ที่ตั้งของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง


Search / ค้นหา

เกี่ยวกับสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
- โครงการแหล่งน้ำในไร่นา
- ขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ำท้องถิ่น
- ข้อแนะนำการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร
- facebook สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
- km คลังความรู้ของสถานีฯ
- FAQ คำถามที่พบบ่อย
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

LDD E-Government
- ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน
- โครงการพระราชดำริ
- LDD e-Search
- LDD e-service
- รวมเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมฯ
- พิพิธภัณฑ์ดิน
- เวทีโต้ตอบ

Web Link
- ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมพัฒนาที่ดิน
- สภาเกษตรแห่งชาติ
- กรมบัญชีกลาง
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- G Info ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
- Google กูเกิ้ล

Zoning พืชเศรษฐกิจ
- อำเภอห้างฉัตร
- อำเภอแจ้ห่ม
- อำเภอเกาะคา
- อำเภอแม่เมาะ
- อำเภอแม่พริก
- อำเภอแม่ทะ
- อำเภอเมือง
- อำเภอเมืองปาน
- อำเภองาว
- อำเภอเสริมงาม
- อำเภอสบปราบ
- อำเภอเถิน
- อำเภอวังเหนือ