ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน (5 พ.ค.65) // เงื่อนไขการจำหน่ายพัสดุ // เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน (24 ส.ค.63)

ขายทอดตลาดและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน (บ้านพักข้าราชการ และบ้านพักคนงาน 5 ห้อง) จำนวน 18 หลัง (4 ก.ค.62)