ราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ฯ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 886,400.-บาท (30 ส.ค.64)

ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 9 ชนิด จำนวน 9,100 ต้น) โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อ
ดินถล่ม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 632,770.-บาท (20 พ.ค.64)

ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 886,819.31 บาท (1 มี.ค.64)

ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ปูนเพื่อการเกษตร (ปูนโดโลไมท์ จำนวน 350 ตัน) พร้อมขนส่ง โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 595,000.-บาท (26 พ.ย.63)

ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 7 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 7 ชนิด จำนวน 15,190 ต้น) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม
ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 719,375.-บาท (18 พ.ค.63)

ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 5 ชนิด จำนวน 11,460 ต้น) โครงการลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน
ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 527,700.-บาท (14 พ.ค.63)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,879 เมตร พื้นที่ บ้านางแตน หมู่ 1 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคา 2,701,000.-บาท (12 ก.ค.62)

 ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ พร้อมขนส่ง (กากน้ำตาลและถังหมักน้ำหมักพร้อมฝาปิด) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 1,278,176.-บาท (24 เม.ย.62)

 ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 6 ชนิด จำนวน 15,250 ต้น) โครงการลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 877,625.-บาท (23 เม.ย.62)

 ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ (กล้าพันธุ์ต้นไม้ จำนวน 37,847 ต้น) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม ปี 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 1,388,615.-บาท (22 เม.ย.62)

 ราคากลางประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 21.20 ตัน พร้อมขนส่ง โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 699,600.-บาท (2 เม.ย.62)

 ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ พร้อมขนส่ง (กากน้ำตาล และ ถังหมักน้ำหมัก) โครงการพัฒนากลุ่มต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 637,000.-บาท (13 มี.ค.62)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 6,400 ลบ.ม. พื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง หมู่ 4 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 499,000.-บาท (17 ธ.ค.61)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ความยาว 600 เมตร พื้นที่ บ้านแม่ทรายคำ หมู่ 6 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 3,977,000.-บาท (17 ธ.ค.61)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ความยาว 680 เมตร พื้นที่ บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว หมู่ 12 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 6,266,000.-บาท (17 ธ.ค.61)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ความยาว 400 เมตร พื้นที่ บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ 3 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 3,427,000.-บาท (13 ธ.ค.61)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จำนวน 32 บ่อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 649,600.-บาท (12 ธ.ค.61)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 20,400 ลบ.ม. พื้นที่ บ้านนาเวียง หมู่ 5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 1,373,000.-บาท (7 ธ.ค.61)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ความจุ 25,200 ลบ.ม. พื้นที่ บ้านสบปุง หมู่ 3 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 1,592,000.-บาท (6 ธ.ค.61)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 37,800 ลบ.ม. พื้นที่ บ้านมั่ว หมู่ 4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 3,931,000.-บาท (4 ธ.ค.61)

ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ , ทรายถมที่ , กระสอบพลาสติกสานสีขาว) โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างฝายชะลอน้ำฯ ปี 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มิ.ย.61)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 102,600 ลบ.ม. พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,806 เมตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 4,146,000.-บาท (22 พ.ค.61)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย (ห้วยหม้อแกง) ความยาว 1,003 เมตร บ้านนางแตน หมู่ 1 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 5,482,000.-บาท (17 เม.ย.61)

 ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ พร้อมขนส่ง (ถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร พร้อมฝาปิด) จำนวน 1,361 ใบ และกากน้ำตาล 2,722 แกลลอน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 1,429,050.-บาท (11 เม.ย.61)

 ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 10 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 10 ชนิด จำนวน 29,395 ต้น) โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฯ ปี 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 1,049,550.-บาท (11 เม.ย.61)

 ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 6 ชนิด จำนวน 14,980 ต้น) โครงการลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน ปี 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 877,350.-บาท (11 เม.ย.61)

 ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ (ถังพลาสติก ขนาด 20 แกลลอน พร้อมฝาปิด จำนวน 1,950 ใบ และกากน้ำตาล 1,950 แกลลอน
บรรจุแกลลอน ๆ ละ 10 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 624,000.-บาท (21 ก.พ.61)

 ราคากลางประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 21.4 ตัน พร้อมขนส่ง โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 706,200.-บาท (25 ม.ค.61)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ปี 2561 พื้นที่ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 36 บ่อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 730,800.-บาท (27 ธ.ค.60)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. สูง 3 เมตร กว้าง 36 เมตร พร้อมขุดลอกคลอง  บ้านน้ำล้อม  หมู่ 1  ต.เกาะคา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 5,144,000.-บาท (16 พ.ย.60)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE 4,6 นิ้ว พร้อมขุดสระเก็บน้ำ ความจุ 17,500 ลบ.ม. บ้านนาเอี้ยง,ทุ่งต๋ำ  หมู่ 7,8  ต.เสริมกลาง  อ.เสริมงาม
จ.ลำปาง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 8,998,000.-บาท (15 พ.ย.60)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง ความยาว 1,316 เมตร  บ้านกองหาญ  หมู่ 8  ต.ลำปางหลวง  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 1,572,000.-บาท (14 พ.ย.60)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ความยาว 840 เมตร  บ้านห้วยทราย  หมู่ 4  ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 3,582,000.-บาท (13 พ.ย.60)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. สูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อมขุดลอกคลอง  บ้านห้วยฮี  หมู่ 7  ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 3,252,000.-บาท (10 พ.ย.60)

 ราคากลางจัดหากล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก จำนวน 120,000 กล้า (เพิ่มเติม) บ้านแม่เบิน หมู่ 1 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 144,000.-บาท (7 ก.ค.60)

 ราคากลางจัดหากล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก จำนวน 120,000 กล้า บ้านแม่เบิน หมู่ 1 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 144,000.-บาท (7 ก.ค.60)

 ราคากลางจัดหากล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก จำนวน 120,000 กล้า บ้านนางาม หมู่ 3 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 144,000.-บาท (7 ก.ค.60)

 ราคากลางผลิตและปลูกหญ้าแฝก จำนวน 300 ไร่ บ้านนาไหม้ หมู่ 2 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 144,000.-บาท (4 ก.ค.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่ลุ่ม - ดอน บ้านนาแรม หมู่ 2 ต.บ้านร้อง อ.งาว ราคา 360,000.-บาท (21 มิ.ย.60)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้ามะม่วง , ลำไย , มะขามเปรี้ยว , มะนาว ราคา 197,225.-บาท (14 มิ.ย.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (เพิ่มเติม) บ้านทุ่งฮั้ว หมู่ 4 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ  ราคา 144,000.-บาท (13 มิ.ย.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (เพิ่มเติม) บ้านป่าสัก หมู่ 7 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ  ราคา 120,000.-บาท (12 มิ.ย.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (เพิ่มเติม) บ้านทุ่งฮั้ว หมู่ 4 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ  ราคา 105,000.-บาท (9 มิ.ย.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (จัดหาพันธุ์กล้าหญ้าแฝก) บ้านแม่แป้น หมู่ 5 ต.นาแก อ.งาว  ราคา 120,000.-บาท (8 มิ.ย.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (จัดหาพันธุ์กล้าหญ้าแฝก) บ้านแม่ฮ่าง หมู่ 4 ต.นาแก อ.งาว  ราคา 144,000.-บาท (8 มิ.ย.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่ลุ่ม - ดอน บ้านนาแรม หมู่ 2 ต.บ้านร้อง อ.งาว  ราคา 161,535.15 บาท (6 มิ.ย.60)

 ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ชนิดอัดเม็ด) เพื่อใช้ในพื้นที่บ้านวังใหม่ หมู่ 12 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ ราคา 130,210 บาท (17 พ.ค.60)

 ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ชนิดอัดเม็ด) เพื่อใช้ในพื้นที่บ้านทุ่งฮั้ว หมู่ 4 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ ราคา 128,325 บาท (15 พ.ค.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่ลุ่ม - ดอน บ้านนาแรม หมู่ 2 ต.บ้านร้อง อ.งาว ราคา 481,771.50 บาท (4 พ.ค.60)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้ามะม่วง , ไผ่์ , ลำไย , ลิ้นจี่ ราคา 256,000 บาท (2 พ.ค.60)

 ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ) เพื่อใช้ในพื้นที่บ้านแม่เบิน หมู่ 1 , บ้านนางาม หมู่ 3 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 243,580 บาท (2 พ.ค.60)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้ามะม่วง , ไผ่ , มะขามเปรี้ยวยักษ์ , มะนาว ราคา 328,750 บาท (2 พ.ค.60)

 ราคากลางโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง (จ้างเตรียมพื้นที่ขุดหลุมปลูก) จำนวน 11,250 หลุม ราคา 112,500 บาท (26 เม.ย.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม บ้านแม่เบิน หมู่ 1 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 109,000 บาท (24 เม.ย.60)

 ราคากลางโครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนฯ บ้านนาไหม้ หมู่ 2 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 105,000 บาท (24 เม.ย.60)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้ามะม่วง , ลำไย จำนวน 11,250 กล้า ราคา 393,750 บาท (19 เม.ย.60)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้ามะม่วง , ลำไย , เงาะ , มะขามเปรี้ยวยักษ์ จำนวน 6,250 กล้า ราคา 296,875 บาท (19 เม.ย.60)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้าลำไย , มะนาว , มะม่วง , มะขามเปรี้ยวยักษ์ จำนวน 6,240 กล้า ราคา 275,210.10 บาท (19 เม.ย.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม (คันคูรับน้ำ) บ้านแม่เบิน หมู่ 1 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 304,555.16 บาท (18 เม.ย.60)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้าไผ่ 1,840 กล้า , มะขามเปรี้ยวยักษ์ 1,600 กล้า , มะม่วง 2,125 กล้า ราคา 331,175 บาท (12 เม.ย.60)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้าไผ่ 2,240 กล้า , เงาะ 2,000 กล้า , ลิ้นจี่ 2,000 กล้า ราคา 316,800 บาท (12 เม.ย.60)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้ามะม่วง 1,750 กล้า ,ไผ่ 1,280 กล้า , มะขามเปรี้ยวยักษ์ 1,280 , มะนาว 1,750 กล้า ราคา 332,000 บาท (12 เม.ย.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม (คันคูรับน้ำ) บ้านแม่เบิน หมู่ 1 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 404,310.20 บาท (7 มี.ค.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่ลุ่ม - ดอน บ้านนาแรม หมู่ 2 ต.บ้านร้อง อ.งาว ราคา 481,771.50 บาท (1 มี.ค.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (คันคูรับน้ำ) บ้านนางาม หมู่ 3 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 329,493.92 บาท (28 ก.พ.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม บ้านแม่ฮ่าง หมู่ 4 ต.นาแก อ.งาว ราคา 371,814.24 บาท (28 ก.พ.60)

 ราคากลางโครงการลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน (คันคูเบนน้ำ , คันคูรับน้ำ) บ้านแม่เบิน หมู่ 1 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 430,133.15 บาท (23 ก.พ.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (คันคูเบนน้ำ , คันคูรับน้ำ) ราคา 479,481.67 บาท (2 ก.พ.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินละน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (คันคูเบนน้ำ , คันคูรับน้ำ) บ้านนางาม หมู๋ 3 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 490,273.35 บาท (2 ก.พ.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม บ้านแม่ฮ่าง หมู่ 4 ต.นาแก อ.งาว ราคา 459,681.80 บาท (30 ม.ค.60)

ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (จัดทำคันคูรับน้ำ) บ้านทุ่งฮั้ว หมู่ 4 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ ราคา 302,288 บาท (30 ม.ค.60)

 ราคากลางโครงการจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 3 สกู๊ป ปี 2560 ราคา 195,000 บาท (26 ม.ค.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำฯ (จัดทำคันคูเบนน้ำ) บ้านทุ่งฮั้ว หมู่ 4 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ ราคา 145,687 บาท (24 ม.ค.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำฯ (จัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6) บ้านทุ่งฮั้ว หมู่ 4 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ ราคา 415,268 บาท (24 ม.ค.60)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย (ห้วยแก้ว) ความยาว 525 เมตร บ้านนางแตน หมู่ 1 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 2,598,000.-บาท (12 ม.ค.60)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย ความยาว 640 เมตร บ้านสบปุง หมู่ 3 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 3,753,000.-บาท (12 ม.ค.60)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ความยาว 1,907 เมตร บ้านหลิ่งก้าน หมู่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 2,584,000.-บาท (12 ม.ค.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านนาแรม หมู่ 2 ต.บ้านร้อง อ.งาว ราคา 481,771.50 บาท (10 ม.ค.60)

 ราคากลางโครงการจัดการที่ดินบนพื้นที่สูง คันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 บ้านนาไหม้ หมู่ 2 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 332,516.80 บาท (6 ม.ค.60)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ จัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 บ้านนาไหม้ หมู่ 2 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ราคา 377,860 บาท (5 ม.ค.60)

 ราคากลางจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย จำนวน 500,000 กล้า พื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ราคา 365,000 บาท (28 ธ.ค.59)

 ราคากลางจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย จำนวน 450,000 กล้า หมู่ 11 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร ราคา 328,500 บาท (27 ธ.ค.59)

 ราคากลางจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย จำนวน 400,000 กล้า หมู่ 5 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร ราคา 292,000 บาท (27 ธ.ค.59)

 ราคากลางจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย จำนวน 650,000 กล้า พื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ราคา 474,500 บาท (27 ธ.ค.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านนาแรม หมู่ 2 ต.บ้านร้อง อ.งาว ราคา 200,831.40 บาท (8 ธ.ค.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านนาแรม หมู่ 2 ต.บ้านร้อง อ.งาว ราคา 481,771.50 บาท (8 ธ.ค.59)

 ราคากลางโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง (จัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6) จำนวน 12 กิโลเมตร บ้านวังใหม่ หมู่ 12 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ
ราคา 453,432.-บาท (6 ธ.ค.59)

 ราคากลางโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง (จัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6) จำนวน 9 กิโลเมตร บ้านวังใหม่ หมู่ 12 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ
ราคา 340,074.-บาท (6 ธ.ค.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านนาแรม หมู่ 2 ต.บ้านร้อง อ.งาว ราคา 481,771.50 บาท (2 ธ.ค.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม บ้านแม่แป้น หมู่ 5 ต.นาแก อ.งาว ราคา 362,745.60 บาท (2 ธ.ค.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านนาแรม หมู่ 2 ต.บ้านร้อง อ.งาว ราคา 259,000.36 บาท (2 ธ.ค.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฯ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านนาแรม หมู่ 2 ต.บ้านร้อง อ.งาว ราคา 222,037.20 บาท (24 พ.ย.59)

 ราคากลางกิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก) ราคา 240,000.-บาท (24 พ.ย.59)

 ราคากลางกิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก) ราคา 360,000.-บาท (24 พ.ย.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์บนพื้นที่ลุ่มดอน บ้านนาแรม ต.บ้านร้อง อ.งาว ราคา 481,771.50 บาท (21 พ.ย.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร (ถังพลาสติกมีหูหิ้วด้านข้างสองด้าน) ราคา 234,000.-บาท (18 พ.ย.59)

 ราคากลางโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง (จัดทำคันคูเบนน้ำ) บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ ราคา 212,236.40 บาท (18 พ.ย.59)

 ราคากลางจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ ราคา 487,439.40 บาท (18 พ.ย.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม ราคา 340,074.-บาท (16 พ.ย.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล บรรจุแกลลอน ๆ ละ 20 กิโลกรัม) ราคา 327,080.-บาท (15 พ.ย.59)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ความยาว 600 เมตร บ้านจำ หมู่ 6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) (9 พ.ย.59)

ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำความจุ 79,400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ HDPE 6 นิ้ว ความยาว 170 เมตร บ้านสองแควเหนือ หมู่ 1
ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ย.59)

ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ความยาว 1,575 เมตร บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 5 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (8 พ.ย.59)

 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ความยาว 1,608 เมตร บ้านป่าเหียง หมู่ 3 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) (4 พ.ย.59)

 ราคากลางจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย จำนวน 500,000 กล้า ณ หมู่ 3 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร ปี 2560 ราคา 325,000.-บาท (17 ต.ค.59)

 ราคากลางจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย จำนวน 650,000 กล้า ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ปี 2560 ราคา 422,500.-บาท (17 ต.ค.59)

 ราคากลางจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย จำนวน 450,000 กล้า ณ หมู่ 5 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร ปี 2560 ราคา 292,500.-บาท (17 ต.ค.59)

 ราคากลางโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ปี 2560 ราคา 271,600.-บาท (15 ต.ค.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน (ผลิตและปลูกหญ้าแฝก) ราคา 103,200.- บาท  (15 มิ.ย.59)

 ราคากลางโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง (จ้างเตรียมพื้นที่ขุดหลุมปลูก) ราคา 132,000.- บาท  (14 มิ.ย.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (ผลิตและปลูกหญ้าแฝก) ราคา 144,000.- บาท  (8 มิ.ย.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โล่งเตียน (จ้างเหมาปลูกไม้ผลและใส่ปุ๋ย) ราคา 112,000.- บาท  (7 มิ.ย.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (ผลิตและปลูกหญ้าแฝก) ราคา 168,000.- บาท  (7 มิ.ย.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (ผลิตและปลูกหญ้าแฝก) ราคา 240,000.- บาท  (7 มิ.ย.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (ปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย และดูแลรักษา) ราคา 122,500.-บาท  (1 มิ.ย.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (ปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย และดูแลรักษา) ราคา 105,000.-บาท  (1 มิ.ย.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (ปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย และดูแลรักษา) ราคา 175,000.-บาท  (30 พ.ค.59)

 ราคากลางสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้อมขนส่ง (ปอเทือง) จำนวน 16 ตัน ราคา 528,000.-บาท  (17 พ.ค.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 4,900 ราคา 145,775.- บาท  (12 เม.ย.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ราคา 152,800.- บาท  (18 มี.ค.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ราคา 157,400.- บาท  (15 มี.ค.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์บรรจุกระสอบพร้อมขนส่ง จำนวน 500 กระสอบ ราคา 152,500.- บาท  (2 มี.ค.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์บรรจุกระสอบพร้อมขนส่ง จำนวน 670 กระสอบ ราคา 207,700.- บาท  (25 ก.พ.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้าลำไย , พันธุ์กล้ามะม่วง , พันธุ์กล้าเงาะ , พันธุ์กล้ามะขามเปรี้ยวยักษ์ ราคา 352,500.- บาท  (24 ก.พ.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้าลำไย , พันธุ์กล้ามะขามเปรี้ยวยักษ์ , พันธุ์กล้าลองกอง ราคา 457,300.- บาท  (23 ก.พ.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้ามะขามเปรี้ยวยักษ์ , พันธุ์กล้าไผ่หวาน , พันธุ์กล้าสัก ราคา 235,600.- บาท  (18 ก.พ.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้าลิ้นจี่ , พันธุ์กล้ามะม่วง ราคา 343,000.- บาท  (16 ก.พ.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์กล้าเงาะ , พันธุ์กล้ามะม่วง ราคา 473,750.- บาท  (9 ก.พ.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ กิจกรรมจัดทำนาขั้นบันได บ้านแม่คำหล้า ราคา 377,520.- บาท  (5 ก.พ.59)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์บรรจุกระสอบพร้อมขนส่ง จำนวน 510 กระสอบ ราคา 158,100.- บาท  (3 ก.พ.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม - ดอน  บ้านสบป๋อน ราคา 453,432.- บาท  (1 ก.พ.59)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม ราคา 151,144.- บาท  (1 ก.พ.59)

 ราคากลางโครงการกิจกรรมทำนาขั้นบันได บ้านแม่คำหล้า  ราคา 498,300 บาท  (27 ม.ค.59)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขา แบบที่ 6 บ้านผาแดง  ราคา 452,676.28 บาท  (27 ม.ค.59)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขา ชนิดที่ 6 บ้านไร่ใต้  ราคา 394,995.16 บาท  (8 ม.ค.59)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขา ชนิดที่ 6 บ้านป่าเหียง  ราคา 221,299.- บาท  (7 ม.ค.59)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 บ้านแม่เย็น  ราคา 370,000.- บาท  (4 ม.ค.59)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 บ้านป่าสัก  ราคา 172,790.- บาท  (4 ม.ค.59)

 ราคากลางโครงการงานอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม ราคา 172,304.16 บาท  (25 ธ.ค.58)

 ราคากลางงานอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม ราคา 453,432.- บาท  (25 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการเขตพัฒนาที่ดิน งานอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม - ดอน  ราคา 453,432.- บาท  (25 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โล่งเตียน บ้านป่าเหียง ราคา 366,524.20 บาท  (25 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 บ้านแม่เย็น ราคา 392,570.- บาท  (23 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 บ้านนาไหม้ ราคา 479,504.34 บาท  (22 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 บ้านป่าสัก ราคา 370,000.- บาท  (21 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูเบนน้ำ บ้านป่าสัก ราคา 180,670.- บาท  (18 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูเบนน้ำ บ้านแม่เย็น  ราคา 158,420.- บาท  (18 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกเพิ่มเติม จำนวน 200,000 กล้า บ้านนาไม้แดง ราคา 240,000.- บาท  (17 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกเพิ่มเติม จำนวน 200,000 กล้า บ้านผาดิน  ราคา 240,000.- บาท  (17 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกเพิ่มเติม จำนวน 250,000 กล้า หมู่ 5 ต.แจ้ห่ม  ราคา 300,000.- บาท  (17 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 บ้านไร่ใต้ ราคา 377,860.- บาท  (17 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูเบนน้ำ บ้านวังใหม่ ราคา 122,615.- บาท  (14 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 บ้านวังใหม่ ราคา 377,000.- บาท  (14 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม บ้านร้องพัฒนา  ราคา 453,420.- บาท  (11 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม บ้านแม่คำหล้า  ราคา 439,073.32 บาท  (11 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อติดถล่ม บ้านแม่แป้น  ราคา 453,432.- บาท  (11 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 บ้านวังใหม่ หมู่ 12 ราคา 418,847.- บาท  (9 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 จำนวน 10 กม. ราคา 377,500.- บาท  (8 ธ.ค.58)

 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร กากน้ำตาล จำนวน 20 กิโลกรัม ราคา 360,000.- บาท  (2 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ราคา 408,800.- บาท  (2 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ราคา 365,000.- บาท  (2 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 440,000 กล้า  ราคา 321,200.- บาท  (1 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการเขตพัฒนาที่ดิน งานอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ ลุ่ม - ดอน ราคา 150,950.80 บาท  (1 ธ.ค.58)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โล่งเตียน บ้านป่าเหียง  ราคา 377,860.- บาท  (30 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6 จำนวน 10 กม. ราคา 377,860.- บาท  (30 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ราคา 365,000.- บาท  (30 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการเขตพัฒนาที่ดิน งานอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ ลุ่ม - ดอน ราคา 193,350.- บาท  (26 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ราคา 422,940.- บาท  (26 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการเขตพัฒนาที่ดิน งานอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม - ดอน ราคา 363,617.10 บาท  (26 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขาชนิดที่ 6  ราคา 453,432.- บาท  (26 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ราคา 397,500.- บาท  (18 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ราคา 217,300.- บาท  (16 พ.ย.58)

ราคากลางจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขา โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม ราคา 358,967.- บาท  (10 พ.ย.58)

 ราคากลางจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. และคลองดาดคอนกรีต ความยาว 936 เมตร บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง (e-bidding)  (10 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก (2)  ราคา 240,000.- บาท  (6 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ราคา 240,000.- บาท  (6 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ราคา 180,000.- บาท  (6 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ราคา 420,000.- บาท  (6 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ราคา 300,000.- บาท  (6 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ราคา 480,000.- บาท  (6 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ราคา 360,000.- บาท  (6 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก   ราคา 250,000.- บาท  (6 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ราคา 300,000.- บาท  (4 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ราคา 250,000.- บาท  (3 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ราคา 250,000.- บาท  (2 พ.ย.58)

 ราคากลางโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ราคา 486,000.- บาท  (2 พ.ย.58)

 ราคากลางจัดทำแปลงและจัดหาพันธุ์หญ้าแฝกพร้อมปลูกหญ้าแฝกลงแปลงขยายพันธุ์ ฯ ราคา 1.20 บาท : กล้า (2 พ.ย.58)

 ราคากลางจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว 460 เมตร บ้านลำปางหลวง หมู่ 1 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา ราคา 2,737,000.- บาท (20 ต.ค.58)

 ราคากลางจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ความยาว 1,800 เมตร บ้านนาเบี้ยหลวง หมู่ 10 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง (e-bidding) (19 ต.ค.58)

 ราคากลางจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. และคลองดาดคอนกรีต ความยาว 647 เมตร บ้านวังหม้อ หมู่ 12 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง (e-bidding) (16 ต.ค.58)

 ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x4000 จุดต่อตารางนิ้ว (2 ต.ค.58)

 ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (ขาว ดำ สี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที (1 ต.ค.58)

 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า (24 ก.ย.58)

 ราคากลางแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.  ปี 2559 (22 ก.ย.58)

ราคากลางวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) โครงการกิ่วคอหมา ปี 2558 (25 ก.พ.58) 

ราคากลางวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (ถังพลาสติก) โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2558 (25 ก.พ.58) 

ราคากลางจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ความยาว 2,398 เมตร (โครงการ 2) บ้านนาเบี้ย หมู่ 7 ต.บ้านโป่ง อ.เถิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 ก.พ.58)

ราคากลางจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีต ความยาว 675 เมตร บ้านลำปางหลวง หมู่ 1 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ก.พ.58)

ราคากลางจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองส่งน้ำ ความยาว 1,900 เมตร บ้านจามเทวี หมู่ 11 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ก.พ.58) 

  ราคากลางวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) ปี 2558 (25 พ.ย.57) 

  ราคากลางวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (ถังพลาสติกและกากน้ำตาล) ปี 2558 (25 พ.ย.57) 

  ราคากลางจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,260 ลบ.ม. จำนวน 200 บ่อ  ปี 2558 (3 พ.ย.57)

 ราคากลางจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ความยาว 2,005 เมตร บ้านนาเบี้ย หมู่ 7,10 ต.บ้านโป่ง อ.เถิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 ก.ย.57) 

 ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 3,928 เมตร บ้านนาไม้แดง หมู่ 6 ต.นายาง อ.สบปราบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 ก.ย.57) 

  ราคากลางจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ความจุ 440,000 ลบ.ม. บ้านแม่ไทย หมู่ 2 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 ก.ย.57)

  ราคากลางจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ความจุ 769,000 ลบ.ม. บ้านหัวทุ่ง หมู่ 6 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์  (22 ก.ย.57)  

  ราคากลางจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 67,380 ลบ.ม. บ้านถ้ำ หมู่ 1 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (22 ก.ย.57)