ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแม่ม่า ลุ่มน้ำแม่ทรายเงิน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนบน ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง ปี 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มี.ค.65)

 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง พื้นที่ บ้านตึงเหนือ หมู่ 2 และพื้นที่ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ 11 ปี 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.พ.65)

 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร จังหวัดลำปาง พื้นที่ บ้านป่าสัก และพื้นที่ บ้านแม่สุขวังเหนือ ปี 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.พ.65)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) บ้านแหงเหนือ หมู่ 1 หมู่ 7 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ปี 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ.65)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแม่ม่า ลุ่มน้ำแม่ทรายเงิน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนบน ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำวัง พื้นที่ 1,480 ไร่ ปี 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ.65)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน พื้นที่ บ้านเอียก หมู่ 6 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ปี 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ.65)

 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ฯ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ปี 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ส.ค.64)

 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 9 ชนิด จำนวน 9,100 ต้น) โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม ปี 2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 พ.ค.64)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (1 มี.ค.64)

 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ปูนเพื่อการเกษตร (ปูนโดโลไมท์ จำนวน 350 ตัน) พร้อมขนส่ง โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (26 พ.ย.63)

 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 7 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 7 ชนิด จำนวน 15,190 ต้น) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พ.ค.63)

 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 5 ชนิด จำนวน 11,460 ต้น) โครงการลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ค.63)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,879 เมตร พื้นที่ บ้านนางแตน หมู่ 1 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(12 ก.ค.62)

 เปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ พร้อมขนส่ง (กากน้ำตาลและถังหมักน้ำหมักพร้อมฝาปิด) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 เม.ย.62)

 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ พร้อมขนส่ง (กากน้ำตาลและถังหมักน้ำหมักพร้อมฝาปิด) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 เม.ย.62)

 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 6 ชนิด จำนวน 15,250 ต้น) โครงการลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 เม.ย.62)

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ (กล้าพันธุ์ต้นไม้ จำนวน 37,847 ต้น) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม ปี 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 เม.ย.62)

ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 21.20 ตัน พร้อมขนส่ง โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 เม.ย.62)

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ พร้อมขนส่ง (กากน้ำตาล และ ถังหมักน้ำหมัก) โครงการพัฒนากลุ่มต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศใหม่ (1 เม.ย.62)

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ พร้อมขนส่ง (กากน้ำตาล และ ถังหมักน้ำหมัก) โครงการพัฒนากลุ่มต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มี.ค.62)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 6,400 ลบ.ม. พื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (17 ธ.ค.61)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ความยาว 600 เมตร พื้นที่ บ้านแม่ทรายคำ หมู่ 6 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (17 ธ.ค.61)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ความยาว 680 เมตร พื้นที่ บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว หมู่ 12 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (17 ธ.ค.61)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ความยาว 400 เมตร พื้นที่ บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ 3 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (13 ธ.ค.61)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จำนวน 32 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (12 ธ.ค.61)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 20,400 ลบ.ม. พื้นที่ บ้านนาเวียง หมู่ 5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (7 ธ.ค.61)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ความจุ 25,200 ลบ.ม. พื้นที่ บ้านสบปุง หมู่ 3 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (6 ธ.ค.61)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 37,800 ลบ.ม. พื้นที่ บ้านมั่ว หมู่ 4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (4 ธ.ค.61)

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ , ทรายถมที่ , กระสอบพลาสติกสานสีขาว) โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างฝายชะลอน้ำฯ ปี 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ก.ค.61)

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ , ทรายถมที่ , กระสอบพลาสติกสานสีขาว) โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างฝายชะลอน้ำฯ ปี 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มิ.ย.61)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 102,600 ลบ.ม. พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,806 เมตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 พ.ค.61)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย (ห้วยหม้อแกง) ความยาว 1,003 เมตร บ้านนางแตน หมู่ 1 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (17 เม.ย.61)

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ พร้อมขนส่ง (ถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 1,361 ใบ และกากน้ำตาล 2,722 แกลลอน บรรจุแกลลอน ๆ ละ 20 กิโลกรัม) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 เม.ย.61)

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 10 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 10 ชนิด จำนวน 29,395 ต้น) โครงการจัดระบบฯ ในพื้นที่เสียงภัยต่อดินถล่ม ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 เม.ย.61)

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 6 ชนิด จำนวน 14,980 ต้น) โครงการลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 เม.ย.61)

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ (ถังพลาสติก ขนาด 20 แกลลอน พร้อมฝาปิด จำนวน 1,950 ใบ และกากน้ำตาล 1,950 แกลลอน บรรจุแกลลอน ๆ ละ 10 กิโลกรัม) พร้อมขนส่ง โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (27 ก.พ.61)

ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 21.4 ตัน พร้อมขนส่ง โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (1 ก.พ.61)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ปี 2561 พื้นที่ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 36 บ่อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ธ.ค.60)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. สูง 3 เมตร กว้าง 36 เมตร พร้อมขุดลอกคลอง บ้านน้ำล้อม หมู่ 1 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ย.60)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE 4,6 นิ้ว พร้อมขุดสระเก็บน้ำ ความจุ 17,500 ลบ.ม. บ้านนาเอี้ยง,ทุ่งต๋ำ หมู่ 7,8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 พ.ย.60)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง ความยาว 1,316 เมตร บ้านกองหาญ หมู่ 8 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (14 พ.ย.60)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ความยาว 840 เมตร บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (13 พ.ย.60)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. สูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อมขุดลอกคลอง บ้านห้วยฮี หมู่ 7 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พ.ย.60)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย (ห้วยแก้ว) ความยาว 525 เมตร บ้านนางแตน หมู่ 1 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (12 ม.ค.60)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย ความยาว 640 เมตร บ้านสบปุง หมู่ 3 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (12 ม.ค.60)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ความยาว 1,907 เมตร บ้านหลิ่งก้าน หมู่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (12 ม.ค.60)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ความยาว 600 เมตร บ้านจำ หมู่ 6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (9 พ.ย.59)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำความจุ 79,400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ HDPE 6 นิ้ว ความยาว 170 เมตร บ้านสองแควเหนือ หมู่ 1 ต.นาแก้ว
อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ย.59)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ความยาว 1,575 เมตร บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 5 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (8 พ.ย.59)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ความยาว 1,608 เมตร บ้านป่าเหียง หมู่ 3 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (4 พ.ย.59)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ (25 ส.ค.59)

 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้อมขนส่ง (ปอเทือง) จำนวน 16 ตัน (17 พ.ค.59)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว 460  เมตร บ้านลำปางหลวง หมู่ 1 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง (e-bidding) (23 พ.ย.58)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. และคลองดาดคอนกรีต ความยาว 936 เมตร บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง (e-bidding) (10 พ.ย.58) 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ความยาว 1,800 เมตร บ้านนาเบี้ยหลวง หมู่ 10 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง (e-bidding) (19 ต.ค.58) 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. และคลองดาดคอนกรีต ความยาว 647 เมตร บ้านวังหม้อ หมู่ 12 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง (e-bidding) (16 ต.ค.58)

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า  (24 ก.ย.58)

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานเก่า (ชำรุด) โดยวิธีการประมูล ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ในวันที่ 24 มี.ค.58) 

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) โครงการกิ่วคอหมา ปี 2558 (25 ก.พ.58) 

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (ถังพลาสติก) โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2558 (25 ก.พ.58) 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ความยาว 2,398 เมตร (โครงการ 2) บ้านนาเบี้ย หมู่ 7 ต.บ้านโป่ง อ.เถิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 ก.พ.58)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีต ความยาว 675 เมตร บ้านลำปางหลวง หมู่ 1 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ก.พ.58)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองส่งน้ำ ความยาว 1,900 เมตร บ้านจามเทวี หมู่ 11 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ก.พ.58) 

  สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) ปี 2558 (25 พ.ย.57) 

  สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (ถังพลาสติกและกากน้ำตาล) ปี 2558 (25 พ.ย.57) 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,260 ลบ.ม. จำนวน 200 บ่อ  ปี 2558 (3 พ.ย.57)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ความยาว 2,005 เมตร บ้านนาเบี้ย หมู่ 7,10 ต.บ้านโป่ง อ.เถิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 ก.ย.57) 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 3,928 เมตร บ้านนาไม้แดง หมู่ 6 ต.นายาง อ.สบปราบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 ก.ย.57) 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ความจุ 440,000 ลบ.ม. บ้านแม่ไทย หมู่ 2 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 ก.ย.57) 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ความจุ 769,000 ลบ.ม. บ้านหัวทุ่ง หมู่ 6 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์  (22 ก.ย.57)  

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 67,380 ลบ.ม. บ้านถ้ำ หมู่ 1 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (22 ก.ย.57)