ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขตพัฒนาลุ่มน้ำแม่ม่า ลุ่มน้ำแม่ทรายเงิน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนบน ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 มี.ค.65)

เปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 7 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 7 ชนิด จำนวน 15,190 ต้น) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม
ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 พ.ค.63)

เปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ พร้อมขนส่ง (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 5 ชนิด จำนวน 11,460 ต้น) โครงการลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน
ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 พ.ค.63)

ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ พร้อมขนส่ง (กากน้ำตาล และ ถังหมักน้ำหมัก) โครงการพัฒนากลุ่มต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2562 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค.62)

 ยกเลิกประกวดกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ พร้อมขนส่ง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ , ทรายถมที่ , กระสอบพลาสติกสานสีขาว) โครงการไทยนิยมยั่งยืน
สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2561 (e-bidding) (24 ก.ค.61)

 ยกเลิกประกวดกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ พร้อมขนส่ง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ , ทรายถมที่ , กระสอบพลาสติกสานสีขาว) โครงการไทยนิยมยั่งยืน
สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2561 (e-bidding) (28 มิ.ย.61)