แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557


 

            ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมที่ 2  ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
600 บ่อ
  - ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
600 บ่อ
กิจกรรมที่ 8 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
8,000 ราย
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
8,000 ราย
  - ผลิตน้ำหมักชีวภาพ
16,000 ขวด
กิจกรรมที่ 9  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
36 แห่ง
  - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)
13 แห่ง
  - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)
23 แห่ง
กิจกรรมที่ 10  การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
114 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
18 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
96 ราย

         ผลผลิตที่ 3 :  ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

กิจกรรมที่ 14 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
15,640 ไร่
  - รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
4,400,000 กล้า  /  11,000 ไร่
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
1,300,000 กล้า  /  2,250  ไร่
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย
2,800,000 กล้า  /  8,750  ไร่
  - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม , ดอน , สูง
5,320 ไร่
กิจกรรมที่ 15  ปรับปรุงคุณภาพดิน
1,400 ไร่
  - ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
1,400 ไร่ ่
กิจกรรมที่ 18  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
10,000 ไร่
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
10,000 ไร่
  - กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร (กลุ่มเข้มแข็ง)
120 กลุ่ม
  - สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
13,600 ไร่
  - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
13,600 ไร่
กิจกรรมที่ 17  แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
750 ไร่
  - โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้น
150 ไร่
  - โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาะโลกร้อน
3 แปลง
  - โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
600 ไร่