แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555


 

            ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมที่ 5  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
8,250 ราย
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
8,250 ราย
  - ผลิตน้ำหมักชีวภาพ
16,500 ขวด
กิจกรรมที่ 7  การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
1,096 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
1,000 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
96 ราย
กิจกรรมที่ 8  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
36 แห่ง
  - ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ใหม่)
13 แห่ง
  - ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อยอด)
23 แห่ง
กิจกรรมที่ 9  การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
1 แห่ง
  - ปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สถาบันอาชีวศึกษา (ต่อยอด)
1 แห่ง

         ผลผลิตที่ 3 :  ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

กิจกรรมที่ 10  ปรับปรุงคุณภาพดิน
2,200 ไร่
  - ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
2,200 ไร่
กิจกรรมที่ 12  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
23,600 ไร่
  - รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
8,500,000 กล้า  /  14,000 ไร่
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
4,000,000 กล้า  /  5,000  ไร่
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย
4,500,000 กล้า  /  9,000  ไร่
  - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม , ดอน , สูง
9,600 ไร่
กิจกรรมที่ 15  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
11,000 ไร่
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
11,000 ไร่
  - ต่อยอดกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
300 กลุ่ม
  - สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
100 ตัน
      * จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร ได้แก่ ปอเทือง
16 ตัน
      * จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร ได้แก่ ถั่วพร้า
30 ตัน
  - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
11,000 ไร่
กิจกรรมที่ 17  การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
300 บ่อ
  - ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
300 บ่อ