แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2554


 

            ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมที่ 5  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
7,500 ราย
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
7,500 ราย
  - ผลิตน้ำหมักชีวภาพ
15,000 ขวด
กิจกรรมที่ 7  การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
1,096 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
1,000 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
96 ราย
กิจกรรมที่ 8  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
36 แห่ง
  - ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ใหม่)
13 แห่ง
  - ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อยอด)
23 แห่ง
กิจกรรมที่ 9  การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
1 แห่ง
  - ปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สถาบันอาชีวศึกษา (ต่อยอด)
1 แห่ง

         ผลผลิตที่ 3 :  ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

กิจกรรมที่ 10  ปรับปรุงคุณภาพดิน
1,200 ไร่
  - ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
1,200 ไร่
กิจกรรมที่ 12  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
13,150 ไร่
  - รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
4,515,000 กล้า  /  11,287 ไร่
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
1,650,000 กล้า  /  4,125 ไร่
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย
2,865,000 กล้า  /  7,162ไร่
  - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม , ดอน , สูง
300 ไร่
  - โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 3 ปี
10 ไร่
กิจกรรมที่ 15  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
60,000 ไร่
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
60,000 ไร่  /  3,000 ราย
  - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
60 กลุ่ม
  - สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
65 ตัน
      * จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร ได้แก่ ปอเทือง
35 ตัน
      * จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร ได้แก่ ถั่วพร้า
30 ตัน
  - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
10,000 ไร่
กิจกรรมที่ 17  การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
120 บ่อ
  - ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
120 บ่อ