แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553


ยุทธศาสตรที่ 1 : การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท

            ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมที่ 1  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
7,500 ราย
  - บริการวิเคราะห์ดิน จัดการดิน , น้ำ , พืช
735 ตัวอย่าง
  - คลินิกดินเคลื่อนที่
735 ตัวอย่าง
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
7,500 ราย
  - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
15,000 ขวด
  - คลินิกดินเคลื่อนที่
750 ตัวอย่าง
กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
1,096 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
1,000 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
96 ราย
กิจกรรมที่ 5  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
13 แห่ง
  - พัฒนาและปรับปรุงแปลงสาธิต / ภูมิทัศน์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
13 แห่ง
กิจกรรมที่ 6  การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
270 แห่ง
  - ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
270 แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

            ผลผลิตที่ 1 : เขตการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงคุณภาพดิน
800 ไร่
  - ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
800 ไร่
กิจกรรมที่ 5  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
13,150 ไร่
  - รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
4,140,000 กล้า  /  11,500 ไร่
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
1,170,000 กล้า  /  3,250ไร่
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย
2,970,000 กล้า  /  8,250ไร่
  - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม , ดอน , สูง
2,800 ไร่
กิจกรรมที่ 7  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
270,000 ไร่
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
270,000 ไร่  /  13,500 ราย
  - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
270 กลุ่ม
  - สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
65 ตัน
      * จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร ได้แก่ ปอเทือง
36 ตัน
      * จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร ได้แก่ ถั่วพร้า
29 ตัน
  - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
11,000 ไร่