แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552


ยุทธศาสตรที่ 1 : การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท

            ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมที่ 1  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
7,500 ราย
  - บริการวิเคราะห์ดิน จัดการดิน , น้ำ , พืช
735 ตัวอย่าง
  - คลินิกดินเคลื่อนที่
735 ตัวอย่าง
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
7,500 ราย
  - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
15,000 ขวด
  - คลินิกดินเคลื่อนที่
750 ตัวอย่าง
กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
1,096 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
1,000 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
96 ราย
กิจกรรมที่ 5  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
10 แห่ง
  - พัฒนาและปรับปรุงแปลงสาธิต / ภูมิทัศน์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
10 แห่ง
กิจกรรมที่ 6  การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
340 แห่ง
  - ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
340 แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

            ผลผลิตที่ 1 : เขตการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงคุณภาพดิน
1,000 ไร่
  - ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
1,000 ไร่
กิจกรรมที่ 5  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
11,800 ไร่
  - รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
4,600,000 กล้า  /  11,500 ไร่
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
1,300,000 กล้า  /  3,250ไร่
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย
3,300,000 กล้า  /  8,250ไร่
  - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม , ดอน , สูง
300 ไร่
กิจกรรมที่ 7  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
200,000 ไร่
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
200,000 ไร่  /  10,000 ราย
  - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
200 กลุ่ม
  - สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
67.05 ตัน
      * จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร ได้แก่ ปอเทือง
19.20 ตัน
      * จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร ได้แก่ ถั่วพร้า
27.85 ตัน
      * จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร ได้แก่ ถั่วพุ่มดำ
20.00 ตัน
  - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
15,000 ไร่