แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2550


ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน

            ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาความข้มแข็งให้เกษตรกร

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาหมอดินอาสา
572 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
500 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
72  ราย
กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงคุณภาพดิน
340 ไร่
  - ส่งเสริมการปรับปรุงพืนที่ดินกรด
340 ไร่
     * จัดหาปูน (โดโลไมท์) เพื่อการเกษตร
170 ตัน
     * ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
340 ไร่
  - บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช
750 ตัวอย่าง
     * คลีนิกดินเคลื่อนที่ (MU)
750 ตัวอย่าง
     * ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
5,600 ราย
     * ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
11,200 ขวด
  - ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
860 ไร่
     * จัดหาปูนโดโลไมท์เพื่อการเกษตร
430 ตัน
     * ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
860 ไร่
  - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด
15,000 ไร่

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างภาคเกษตร

            ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำ

กิจกรรมที่ 3  ฟื้นฟูทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
 16,800 ไร่
  - ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
2,690,000 ไร่
 
6,725 ไร่
      * ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก + ค่าดูแลรักษา
1,240,000 กล้า
 
3,100 ไร่
      * ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย + ค่าดูแลรักษา
1,450,000 กล้า
 
3,625 ไร่
  - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม  ดอน  สูง
10,075 ไร่
      * จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม ดอน
9,875 ไร่
      * จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง
200 ไร่
กิจกรรมที่ 7  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์
150,000 ไร่
 
7,500 ราย
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ - ชีวภาพ
150,000 ไร่
 
7,500 ราย
      * จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
150 กลุ่ม
  - สนับสนุนปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีชีวภาพ
      * จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเอกชน
75 ตัน
      * ปอเทือง  ถั่วพุ่มดำ
75 ตัน
  - ส่งเสริมการผลิตหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
1,550,000 กล้า
 
3,875 ไร่
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย + ค่าดูแลรักษา
1,550,000 กล้า
 
3,875 ไร่
  - รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
5 แปลง
      * รณรงค์ส่งเสริมและขยายผล
5 แปลง
      * ค่าตอบแทนวิทยากรหมอดินอาสาขับเคลื่อนจัดตั้งกลุ่มกษตรอินทรีย์
150 กลุ่ม