แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2549


ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน

            ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาความข้มแข็งให้เกษตรกร

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาหมอดินอาสา  
  - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
จำนวน 750 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
จำนวน 100 ราย
กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงคุณภาพดิน
 
  - ส่งเสริมการปรับปรุงพืนที่ดินกรด
จำนวน 400 ไร่
กิจกรรมที่ 3  คาราวานดินแก้จน (บูรณาการ)
  - คลีนิกดินเคลื่อนที่ (MU)
จำนวน 1,000 ตัวอย่าง
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
จำนวน 7,500 ราย / 150,000 ไร่
  - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด
จำนวน 20,000 ไร่
  - ปลูกอ้อย / สมุนไพร
จำนวน 4 ไร่

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้

            ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำ

กิจกรรมที่ 3  ฟื้นฟูทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  
  - สาธิตการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมตามความเหมาะสม
จำนวน 4 ตำบล
  - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง
จำนวน 300 ไร่
  - ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
          - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
จำนวน 1,400,000 กล้า
          - หมอดินอาสาประจำตำบลผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
จำนวน 1,405,000 กล้า
กิจกรรมที่ 7  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ (บูรณาการ)
 
  - หน่วยบริการเคลื่อนที่ (MU)
จำนวน 5 หน่วย
  - ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
จำนวน 12,000 ราย / 240,000 ไร่
  - รณรงค์และส่งเสริมยุติการเผาตอซัง
จำนวน 5 แปลง
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เฉลิมพระเกียรติ)
จำนวน 1,400,000 กล้า