แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2548


งานจัดการทรัพยากรที่ดิน

ผลผลิตที่ 1     การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำและปรับปรุงฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม  
แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ของเกษตรกรประจำตำบล  

   - บ่อน้ำในไร่นา

จำนวน   75        บ่อ

   - แปลงสาธิตจุดเรียนรู้

จำนวน   96        ตำบล
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด จำนวน   600      ไร่
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด พื้นที่แข่งขัน จำนวน   12,000  ไร่
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด พื้นที่ยากจน จำนวน   1,500    ไร่
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง จำนวน   300      ไร่

ผลผลิตที่ 3    การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกร

คลีนิกดินเคลื่อนที่ (MU) จำนวน 1,000 ตัวอย่าง
ส่งเสริมการใช้ พด.1-7  
ส่งเสริมการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  

   - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

จำนวน 1,200,000 กล้า

   - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย

จำนวน 1,300,000 กล้า

   - หมอดินอาสาตำบลผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

จำนวน 1,440,000 กล้า
พัฒนาหมอดินอาสา  

   - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล

จำนวน 96 ราย

   - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

จำนวน 630 ราย
โครงการอนุรักษ์โดยการปลูกแฝกและไม่ยืนต้นแบบผสมผสาน  

   - กล้าสัก สาธิต

จำนวน 11 ไร่

   - กล้าสัก ส่งเสริม

จำนวน 2,485 ไร่