(ข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง)
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  ปีงบประมาณ 2555
ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ  ของจังหวัดลำปาง


พื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  จากหนังสือพิมพ์ลำปางทูเดย์
ฉบับวันที่  6  -  19  เมษายน  2555

พื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  จากหนังสือพิมพ์เมืองรถม้า
ฉบับวันที่  11 - 20  เมษายน  2555

พื้นที่อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  จากหนังสือพิมพ์ลำปางทูเดย์
ฉบับวันที่  6  -  19  เมษายน  2555

พื้นที่อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  จากหนังสือพิมพ์สยามมวลชน
ฉบับวันที่  1  -  10  เมษายน  2555

พื้นที่อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  จากหนังสือพิมพ์มิติเหนือ
ฉบับวันที่  20  -  27  เมษายน  2555

พื้นที่อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  จากหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์
ฉบับวันที่  6  -  12  เมษายน  2555