(ข่าวจากหนังสือพิมพ์เขลางค์นครโพสต์ ฉบับวันที่ 7 - 13 มกราคม 2559) 
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  ปีงบประมาณ 2559
ในพื้นที่ตำบลวังแก้ว  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง

 

 


(ข่าวจากหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับวันที่ 8 - 14 มกราคม 2559) 
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  ปีงบประมาณ 2559
ในพื้นที่ตำบลวังแก้ว  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง

 

 


(ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามมวลชน ฉบับวันที่ 11 - 20 มกราคม 2559) 
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  ปีงบประมาณ 2559
ในพื้นที่ตำบลวังแก้ว  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง