(ข่าวจากหนังสือพิมพ์เขลางค์นครโพสต์ ฉบับวันที่ 8 - 14 มกราคม 2558) 
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  ปีงบประมาณ 2558
ในพื้นที่ตำบลวังทรายคำ  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง