(ข่าวจากหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับวันที่ 2 - 8 กันยายน 2559) 
การสาธิตทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีงบประมาณ 2559
ในพื้นที่บ้านต้นฮ่าง หมู่ 4 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


 

 


(ข่าวจากหนังสือพิมพ์แมงมุม ฉบับวันที่ 2 - 8 กันยายน 2559) 
การสาธิตทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีงบประมาณ 2559
ในพื้นที่บ้านต้นฮ่าง หมู่ 4 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง