(ข่าวจากหนังสือพิมพ์เขลางค์นครโพสต์ ฉบับวันที่ 8 - 14 มกราคม 2558) 
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน  ปีงบประมาณ 2558
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง