นายศรีวรรณ  สอนดี

หมอดินอาสาประจำตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

ได้รับคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในตำบลนิคมพัฒนา  ให้ทำหน้าที่หมอดินอาสาประจำตำบล  ตั้งแต่ปี 2549
นายศรีวรรณ  สอนดี  หมอดินอาสาประจำตำบลนิคมพัฒนา  ได้นำรถขนพันธุ์หญ้าแฝกไปแจกจ่ายให้เกษตรกร
ในตำบลนิคมพัฒนา  ใช้ปลูกเพื่อขยายพันธุ์และเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วย

 

นายศรีวรรณ  สอนดี  หมอดินอาสาประจำตำบลนิคมพัฒนา  ได้ซื้อพันธุ์หญ้าแฝกจากนายทอน  หมั่นตรอง
หมู่ที่ 6  ตำบลนิคมพัฒนา  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรหลายหมู่บ้าน  ให้นำไปปลูกตามพื้นที่ลาดชัน
ตามฝายน้ำล้น  ตามคันนา  และนำไปปลูกในแปลงสาธิตเพื่อไว้ขยายพันธุ์ในปีต่อ ๆ ไปด้วย

 

พื้นที่แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกของนายศรีวรรณ  สอนดี
หมอดินอาสาประจำตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง