คำถาม  :  ที่สถานีพัฒนาที่ดินลำปางให้บริการด้านใดบ้าง

             คำตอบ  : 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนจัดการทรัพยากรดิน และที่ดินที่มีปัญหาเฉพาะ เช่น ปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว
และที่ดินเสื่อมโทรมอื่นๆ ที่ให้ผลผลิตลดลง การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดิน ตลอดจน วางแผนระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่
                            2. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดทำแหล่งน้ำในไร่นา และแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ในพื้นที่ผ่านทางคำขอตามระบบ กชช. ในแผนพัฒนาจังหวัด

             ............................................................................................................

              คำถาม  :  ที่สถานีพัฒนาที่ดินลำปางมีเมล็ดพันธุ์อะไรบ้างที่แจกจ่ายให้กับเกษตรกร

             คำตอบ  :  เมล็ดพันธุ์ปอเทือง

             ............................................................................................................

             คำถาม  :  จะติดต่อขอรับกล้าหญ้าแฝกจะต้องไปขอในช่วงไหน

             คำตอบ  :  ช่วงเดือนพฤษภาคม , มิถุนายน

             ............................................................................................................

             คำถาม  :  ติดต่อขอหญ้าแฝกจะติดต่อขอรับได้ทางไหน

              คำตอบ  :  สำหรับการขอรับหญ้าแฝก นั้น สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
                             1.ท่านผู้ขอสามารถไปขอรับหญ้าแฝกได้ด้วยตัวเองพร้อมกรอกแบบฟอร์มการขอที่สถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่
ที่ใกล้เคียงที่ท่านไปขอรับ
                             2. ท่านสามารถแบบฟอร์มขอรับแฝกผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบบริการประชาชน
บนเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th

             .............................................................................................................

             คำถาม  :  สารเร่ง พด.1 คืออะไร 

              คำตอบ  สารเร่ง พด.-1 คือ เชื้อจุลินทรีย์ ประเภท บักเตรี และ แอคติโมมัยซีส ซึ่งสามารถย่อยสลายเศษพืชให้เป็นปุ๋ยหมัก ใช้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่ออยู่ในสภาพที่เหมาะสมช่วยประหยัดเวลาในการทำปุ๋ยหมัก

             .............................................................................................................

             คำถาม  :  สารเร่ง พด. จำหน่ายในราคาเท่าไหร่

              คำตอบ  สารเร่ง พด.ต่าง ๆ รวมถึงเมล็ดพันธุ์ และกล้าหญ้าแฝก ทางสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง แจกจ่ายให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น

             .............................................................................................................

             คำถาม  :  ยื่นคำขอขุดสระน้ำในไร่นาไปแล้ว ทำไมไม่ได้รับการขุดซักที

              คำตอบ  :  สำหรับการการยื่นคำขอขุดสระน้ำในไร่นานั้น ทางสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง จะดำเนินการจัดสรรให้กับเกษตรกรตาม
ลำดับก่อน-หลัง ที่ได้มีการส่งคำร้องมาที่สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง และส่งคำร้องผ่านทางระบบแหล่งน้ำในไร่นาทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน

             .............................................................................................................