เดือนตุลาคม 2559

            - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯ ใหม่ และศูนย์ฯ ต่อยอด)
            - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย)

เดือนพฤศจิกายน 2559

            - แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (อบรมผู้ใชัน้ำ , ติดตามการใช้ประโยชน์และจัดทำค่าพิกัด)
            - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (พัฒนากลุ่มต่อยอดเดิมที่เข้มแข็ง , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ , การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน , การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน)
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯ ใหม่ และศูนย์ฯ ต่อยอด)
            - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก , ผลิตกล้าแฝกเพื่อปลูก ,
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย , จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง , การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
            - ป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน , โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)

เดือนธันวาคม 2559

            - แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (อบรมผู้ใชัน้ำ , ติดตามการใช้ประโยชน์และจัดทำค่าพิกัด)
            - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (พัฒนากลุ่มต่อยอดเดิมที่เข้มแข็ง , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ , การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน , การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน)
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯ ใหม่ และศูนย์ฯ ต่อยอด)
            - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก , ผลิตกล้าแฝกเพื่อปลูก ,
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย , จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง , การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
            - ป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน , โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)

เดือนมกราคม 2560

            - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (พัฒนากลุ่มต่อยอดเดิมที่เข้มแข็ง , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ , การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน , การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน)
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯ ใหม่ และศูนย์ฯ ต่อยอด)
            - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก , ผลิตกล้าแฝกเพื่อปลูก ,
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย , จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง , การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
            - ป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน , โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

            - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (พัฒนากลุ่มต่อยอดเดิมที่เข้มแข็ง , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ , การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน , การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน)
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯ ใหม่ และศูนย์ฯ ต่อยอด)
            - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก , ผลิตกล้าแฝกเพื่อปลูก ,
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย , จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง , การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
            - ป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน , โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)

เดือนมีนาคม 2560

            - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก , ระบบส่งน้ำในไร่นา)
            - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (พัฒนากลุ่มต่อยอดเดิมที่เข้มแข็ง , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ , การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน , การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน)
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯ ใหม่ และศูนย์ฯ ต่อยอด)
            - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก , ผลิตกล้าแฝกเพื่อปลูก ,
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย , จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง , การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
            - ป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน , โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)

เดือนเมษายน 2560

            - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (พัฒนากลุ่มต่อยอดเดิมที่เข้มแข็ง , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ , การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน , การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน)
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯ ใหม่ และศูนย์ฯ ต่อยอด)
            - ปรับปรุงคุณภาพดิน (ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด)
            - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก , ผลิตกล้าแฝกเพื่อปลูก ,
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย , จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง , การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
            - ป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน , โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)

เดือนพฤษภาคม 2560

            - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (พัฒนากลุ่มต่อยอดเดิมที่เข้มแข็ง , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ , การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน , การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน)
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯ ใหม่ และศูนย์ฯ ต่อยอด)
            - ปรับปรุงคุณภาพดิน (ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด)
            - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก , ผลิตกล้าแฝกเพื่อปลูก ,
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย , จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง , การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
            - ป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน , โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)

เดือนมิถุนายน 2560

            - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (พัฒนากลุ่มต่อยอดเดิมที่เข้มแข็ง , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ , การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน , การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน)
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯ ใหม่ และศูนย์ฯ ต่อยอด)
            - ปรับปรุงคุณภาพดิน (ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด)
            - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก , ผลิตกล้าแฝกเพื่อปลูก ,
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย , จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง , การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
            - ป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน , โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)

เดือนกรกฎาคม 2560

            - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (พัฒนากลุ่มต่อยอดเดิมที่เข้มแข็ง , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ , การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน , การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน)
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯ ใหม่ และศูนย์ฯ ต่อยอด)
            - ปรับปรุงคุณภาพดิน (ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด)
            - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก , ผลิตกล้าแฝกเพื่อปลูก ,
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย , จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง , การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
            - ป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน , โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)

เดือนสิงหาคม 2560

            - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (พัฒนากลุ่มต่อยอดเดิมที่เข้มแข็ง , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ , การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน , การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน)
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ฯ ใหม่ และศูนย์ฯ ต่อยอด)
            - ปรับปรุงคุณภาพดิน (ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด)
            - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก , ผลิตกล้าแฝกเพื่อปลูก ,
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย , จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง , การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
            - ป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน , โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)

เดือนกันยายน 2560

            - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ , ผลิตน้ำหมักชีวภาพ)
            - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก , ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย)
            - ป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน , โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)