การอนุรักษ์ดินและน้ำ  
  การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
 
การดูแลรักษาขั้นบันไดดินเพื่อการปลูกพืชในพื้นที่ลาดชัน  
  การก่อสร้างและดูแลรักษาขั้นบันไดดินแบบกักเก็บน้ำเพื่อปลูกข้าวบนพื้นที่ลาดชัน  
  การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย  
  มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
  การจัดการที่ดินชายทะเล  
  การจัดการดินเชิงอินทรีย์หรือดินพรุ  
  การจัดการดินเค็มในประเทศไทย  
 
การแก้ไขปัญหาดินเค็มในประเทศไทย  
  คู่มือการงดเผาตอซัง