การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่ง พด.1  
  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยใช้สารเร่ง พด.2  
 
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรตพืช โดยใช้สารเร่ง พด.3  
  การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสีย โดยใช้สารเร่ง พด.6  
  การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่ง พด.7  
  การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด.1 , พด.2 , พด.3  
  จุลินทรีย์สร้างธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช โดยสารเร่ง พด.12  
  ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน  
  ปุ๋ยสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 
โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน  
  การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร (เกษตรอินทรีย์)  
 
การจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน