หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  
  การดูแลรักษาหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
 
การเตรียมกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
  การขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
  สายพันธุ์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
  การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
  การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  
  หญ้าแฝกกับการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ  
  การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  
 
การทำแพหญ้าแฝกเพื่อบำบัดน้ำเสีย  
 
การใชน้ำของหญ้าแฝก  
 
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
 
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อม