download สมุดเยี่ยมชม เว็บบอร์ด ติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง แผนผังเว็บไซต์
 
 
     สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมโครงการคลินิค
เกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 โดยนายธนารัฐ
สายเทพ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี
     ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา (โรงเรียนเดิม)
หมู่ 9 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563  รายละเอียด
     สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมสำรวจไม้ผลที่
เสี่ยงยืนต้นตายในอำเภอสบปราบ เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยแล้ง
ให้แก่เกษตรกร
     ณ พื้นที่ ต.สบปราบ , ต.นางยาง และ ต.สมัย
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  รายละเอียด
    หน่วยฯ 1 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมติดตาม
นโยบายเร่งด่วนและโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
     ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หมู่ 2 ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563  รายละเอียด
รายการคนไทยหัวใจเกษตร
โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
สู่การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ PGS
19 กรกฎาคม 2562
นายวรรธนะพงศ์ จันทร์อินทร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
รายการคนไทยหัวใจเกษตร
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
18 กรกฎาคม 2562
โดยนางอรวรรณ ชูสมุทร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
รายการคนไทยหัวใจเกษตร
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
เพื่อทำการเกษตรผสมผสาน
17 กรกฎาคม 2562
โดยนางสาววารุณี กันทะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สถานีพัฒนาที่ดินลำปา
รายการคนไทยหัวใจเกษตร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน ต.บ้านหวด
16 กรกฎาคม 2562
โดยนายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
รายการคนไทยหัวใจเกษตร
โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มดอน
บ้านทรายเงิน ต.ทุ่งฮั้ว
15 กรกฎาคม 2562
โดยนายธนพล มูลทุ่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
คลิปด้านการพัฒนาที่ดินทั้งหมด >>>
ซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6
สารเร่ง พด.7 สารเร่ง พด.9 จุลินทรีย์ พด.11 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12
ใบขอรับสารเร่ง พด. Windows Media Players
ใบขอรับกล้าหญ้าแฝก WinRar
ใบขอรับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง WinZip
ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด Adobe Acrobat
ใบขอรับสารปรับปรุงบำรุงดิน CPE 17 Autorun Killer
ใบขอขุดแหล่งน้ำในไร่นาฯ FoxitReader
ถ่านหินลือชา  รถม้าลือลั่น  เครื่องปั้นลือนาม  งามพระธาตุลือไกล  ฝึกช้างใช้ลือโลก
รถม้าเมืองลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดพระแก้วดอนเต้า
เขื่อนกิ่วลม วัดพระธาตุจอมปิง อุทยานแห่งชาติแม่วะ
พิกัดที่  E 533321   N 2025509
อำเภอห้างฉัตร
อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอเกาะคา
อำเภอแม่เมาะ
อำเภอแม่พริก
อำเภอแม่ทะ
อำเภอเมือง
อำเภอเมืองปาน
อำเภองาว
อำเภอเสริมงาม
อำเภอสบปราบ
อำเภอเถิน
อำเภอวังเหนือ